12 november 2020

Vardafjellet vindkraftverk – NVE har fattet vedtak om stans av alle turbiner

NVE har fattet vedtak om stans av alle turbiner ved Vardfjellet vindkraftverk på grunn av forstyrrelser i det digitale bakkenettet. NVE fikk tidligere i høst melding om at det nyoppførte vindkraftverket på Vardafjellet påvirket TV-signalene til naboer i området. 23.oktober påla NVE utbygger å få på plass både permanente og midlertidige løsninger som gjorde at...
Les mer
11 november 2020

Rekordhøy magasinfylling

Historisk høg magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 45 var fyllingsgraden i norske magasin 94,7 prosent, opplyser Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). Fyllingsgraden er den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2000-2019. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 1,8 prosenteiningar.   Høgast magasinfylling hadde Aust- Noreg (område 1) med 99,8 prosent, mens Nord-Noreg (område 4) hadde lågast fylling...
Les mer
11 november 2020

NVE-RME legger fram forslag til ny nettleiemodell

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har sendt forslag til ny modell for beregning av nettleie til Olje- og energidepartementet. Målet med endringene er å legge til rette for best mulig utnyttelse av strømnettet og en rimelig fordeling av kostnadene mellom kundene. Oppsummering av høring og anbefalinger til endringer i nettleiestrukturen oversendt Olje og energidepartementet...
Les mer
10 november 2020

Lokale virkninger av vindkraft – konsulentrapport utarbeidet for NVE

Det er for tiden stort engasjement rundt vindkraft og virkninger for berørte lokalsamfunn. Nå er det utarbeidet en FOU-rapport som kan danne grunnlaget for et større forskningsprosjekt rundt temaet.  Temaet lokale virkninger av vindkraftverk ble belyst som en del av kunnskapsgrunnlaget i NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Her ble det avdekket et behov for å innhente erfaringer...
Les mer
10 november 2020

Regjeringen foreslår for Stortinget et unntak fra kravet til det funksjonelle skillet på 10 000 kunder

Omsider foreligger det en sak til Stortinget der Regjeringen fremmer et forslag om at de nettselskapene som har 10 000 eller færre kunder unntas fra kravet til å gjennomføre et funksjonelt skille (ledelsesskille). De som har fulgt oss i denne saken er kjent med at vi mener en grense på 10 000 er for lavt.  Prinsipielt...
Les mer
09 november 2020

Bruk av batterier kan bidra til å utsette en reinvestering av strømnett

En studentrapport utarbeidet på oppdrag fra NVE konkluderer med at batterier kan utsette enkelte reinvesteringer i strømnettet. Å bruke batterier til å utsette en investering vil kunne være lønnsomt ved reinvestering av relativt lange kabler. I fremtiden vil det også kunne være lønnsomt med kortere kabler dersom man får lavere batterikostnader og lengre levetid.  NVE har i sommer engasjert studenter for å se på om batterier kan være et alternativ til...
Les mer
08 november 2020

For lite i statsbudsjettet til lik nettleie – bare til litt «likere» nettleie

20 millioner til utjevning av nettleie i distriktene er ikke godt nok, skriver Distriktsenergi på sine nettsider. Mer enn 60 nettselskaper, Sp, SV, Ap, KrF og deler av Høyre ønsker likere nettleie. Det gjør også LVK, El og IT-forbundet og samfunnsbedriftene, samt en rekke av landets ordførere. Hva Distriktsenergi tenker synes kjent. Men likevel, ja, vi ønsker...
Les mer
01 november 2020

Forbrukerrådet klager inn 29 strømselskaper for ulovlige avtaler

En rekke strømselskaper opererer med hemmelige priser, som gjør at kundene må betale en høyere regning enn forespeilet. Forbrukerrådet klager nå avtalene inn for brudd på både markedsføringsloven og angrerettloven. Selskapene opplyser en pris til kunden, men fakturer en langt høyere pris på strømregningen. Slik lures kundene til å tro at avtalene er langt billigere...
Les mer
06 februar 2020

REMEs planer for ny nettleie i Norge

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår en omlegging av nettleien for strøm. Formålet er å bidra til en effektiv utnyttelse av strømnettet, og slik sikre at nettleien for husholdninger over tid blir så lav som mulig. En slik omlegging vil også legge bedre til rette for å erstatte fossil energi med elektrisk energi.
01 februar 2020

Oppsummering fra høring om likere nettleie er oversendt til departementet

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har gjennomført en utredning av virkemidler og tiltak for utjevning av nettleie, etter oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Utredningen ble sendt på høring 18. november 2019. Vi mottok 46 innspill med merknader til høringen. I høringsdokumentet var vår samlede vurdering at: Dersom det er ønskelig å innføre en utjevningsordning,...
Les mer
14 januar 2020

Vil elektrifisere norsk sokkel

Equinor har satt seg nye ambisiøse klimamål og vil gjøre norsk sokkel utslippsfri i 2050. Elektrifisering blir et av de viktigste tiltakene og fornybarnæringen er klare til å bidra. I en pressemelding skriver Equinor at de vil redusere de samlede klimagassutslippene fra sine opererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent...
Les mer
13 januar 2020

Som Energiteknikk tidlgiere har omtalt, planlegger Equinor å elektrifisere feltene Troll B, C og Oseberg fra Kollsnes, og har søkt NVE om dette. Statnett har varslet at tiltakene kan koste 3-4 milliarder kroner, skriver Energiteknikk. –  For å innfri Equinors behov har Statnett funnet en løsning som gjør at elektrifiseringen av feltene kan gjennomføres før...
Les mer
10 januar 2020

Konkurransetilsynet avviser utjevning av nettleien

Konkurransetilsynet frykter at strømregningen vil øke for mange husholdninger hvis nettleien blir utjevnet, og vil beholde dagens system hvor nettleien kan variere med flere tusen kroner mellom ulike regioner, melder E24.no. I distrikter med få nettkunder betaler kundene ofte mye høyere nettleie enn strømkunder i sentrale strøk hvor mange deler på regningen, og Reguleringsmyndigheten for...
Les mer
09 januar 2020

Kraftledningsmaster bedre tilpasset landskapet kan dempe konflikter

Med god planlegging kan kraftledningsmaster bedre tilpasses landskapet. Nå får nettselskapene hjelp i en ny fagrapport fra NVE. Av Informasjonsavdelinga, NVE   Fjellandskap Isfjorden. Ny H-mast med strømledninger. Foto: Multiconsult Synligheten av kraftledninger er et viktig tema i NVEs konsesjonsbehandling, og blant det som fører til de største konfliktene ved utbygging av nye kraftledninger. –...
Les mer
06 januar 2020

Elektrifisering av sokkelen krever mye kraft: – Umulig uten vindkraft

Equinor vil elektrifisere plattformene på norsk sokkel og øke kraftforbruket. – Det blir umulig uten vindkraft, sier bransjeorganisasjonen Norwea. Equinor trapper opp sine planer om elektrifisering av norske olje- og gassfelt, LO og NHO er også med på løftet. De nye ambisjonene fra oljebransjen og organisasjonene ble presentert i to pressekonferanser mandag, én med Equinor...
Les mer
02 januar 2020

6,2 prosent lavere magaasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Noko mindre nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 52 var fyllinga i norske magasin på 63,3 prosent. Magasinfyllinga gjekk ned med 1,7 prosenteiningar frå veka før. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 69,5 prosent. Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 50,0 prosent, medan Sørvest-Noreg (Elspotområde 2) hadde høgast fylling...
Les mer