Nyhetsartikkel

01 september 2021

Statkraft selger vindkraft til Neste i Finland

 – Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi og industriselskapet Neste har signert en 10-årig kraftkjøpsavtale (PPA) som gjør det finske selskapet i stand til å redusere sine klimagassutslipp ved hjelp av nybygd, finsk vindkraft.

Kraftavtalen vil forsyne Nestes raffineri i Borgå og leveransene starter sommeren 2022. Det årlige volumet i vindkraftkontrakten er cirka 215 GWh, tilsvarende 18 prosent av kraftforbruket ved raffineriet.

Kraften skal produseres i Mastokangas vindpark som for tiden er under bygging i de finske kommunene Raahe og Siikajoki. Strømmen fra vindparken videreselges av Statkraft basert på en kraftkjøpsavtale med Aquila Capital som eier prosjektet.

Kraftavtalen støtter opp under Nestes mål om å redusere sitt karbonfotavtrykk og nå karbonnøytral produksjon i 2035. Avtalen reduserer selskapets indirekte klimagassutslipp* fra kraftforbruket ved raffineriet med rundt 53 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig.

– Nestes mål er å bruke 100% fornybar elektrisitet globalt i løpet av 2023. Vi øker nå bruken av fornybar vindkraft ved raffineriet i Borgå, siden det er et av hovedtiltakene for å redusere klimagassutslippene fra vår produksjon, sier fungerende konserndirektør for oljeprodukter i Neste, Sami Oja. 

Statkraft er en ledende tilbyder av PPAer i Europa som kobler kraftprodusenter og store europeiske kraftforbrukere sammen og utvikler innovative konsepter. I Finland tilbyr Statkraft kraftkjøpsavtaler til industrielle og kommersielle selskaper, men også prosjektutviklere og investorer som trenger slike avtaler for å finansiere ny, fornybar kraftproduksjon. Statkraft tilbyr både kraft og opprinnelsesgarantier i Finland.

– Vi er en ledende partner for industrielle kunder og tilbyr løsninger som er skreddersydd til kundens behov. Sammen gjør vi kundene i stand til å nå sine bærekraftmål, men også mål for innkjøpsprosessen gjennom konkurransedyktig prising og risikohåndtering, sier Frode Berntsen, leder av enheten for industrikunder i Norden og Baltikum i Statkraft. 

– Vi er stolte av å bidra til Nestes mål om utslippsreduksjoner gjennom bruk av fornybar kraft fra en finsk vindpark, legger han til. 

*) Scope 2-utslipp definert av Greenhouse Gas Protocol. 
Foto: Ögonfägnaden vindpark Foto: Statkraft

Om Statkraft 
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4 600 ansatte i 18 land. www.statkraft.no

Om Neste 
Neste kjemper mot klimaendringene og jobber for en sirkulær økonomi. Vi hjelper kunder innen transport, byutvikling, fly samt polymer- og kjemikaliebransjene til å gjøre virksomheten mer bærekraftig.

Vi er verdens største produsent av fornybar diesel og fornybar flybensin raffinert fra avfall og restprodukter, og vi innfører fornybare løsninger innen polymer- og kjemikaliebransjene. Vi gjennomfører også teknisk avansert raffinering av høykvalitets oljeprodukter og utforsker måter å ta i bruk plastavfall som råvare ved produksjon av ny plast. I 2020 var Nestes inntekter 11,8 milliarder euro og samme år ble Neste kåret til det tredje mest bærekraftige selskapet i verden.

Vårt mål er å være globalt ledende på fornybare og sirkulære løsninger. Vi står på for å hjelpe våre kunder til å redusere sine utslipp av klimagasser med minst 20 millioner tonn vært år frem til 2030. www.neste.com

Kommentarer

kommentarer