18 november 2020

Høyeste magasinfylling på 20 år

Framleis høg magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 46 var fyllingsgraden i norske magasin 93,8 prosent, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Fyllingsgraden er den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2000-2019. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,9 prosenteiningar.   Høgast magasinfylling hadde Aust- Noreg (område 1) med 97,6 prosent, mens Nord-Noreg (område 4) hadde lågast...
Les mer
17 november 2020

Forvrengt energipolitikk

Tidlegare var samfunnsoppdraget til kraftselskapa å skaffe nok energi, og dei gjekk ofte i spissen for energieffektivisering. I dag er det nesten berre kva dei tener på kraftsal som er styrande. Dei er gjerne bakpå når det gjeld energieffektivisering, men frampå for tiltak som kan auke prisen på kraft, eksport av kraft, og å byggje...
Les mer
13 november 2020

Avslag på utsatt frist for idriftsettelse av nettilknytning for Ytre Vikna II vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt avslag på søknad om utsatt frist for idriftsettelse av nettilknytningen for Ytre Vikna II vindkraftverk. I forbindelse med Ytre Vikna II vindkraftverk har Tensio TN konsesjon for oppgradering av ledninger og stasjonsanlegg. Konsesjonen omfattet en 132 kV kraftledning mellom Saltbotn og Kolsvik på ca. 68,6 km, en 66...
Les mer
12 november 2020

Prissikring i kraftmarkedet – Nordiske reguleringsmyndigheter etterspør informasjon fra markedsaktører

RME, i samarbeid med de svenske og danske reguleringsmyndighetene, evaluerer de langsiktige prissikringsmulighetene for markedsaktører i kraftmarkedet. Alle markedsaktører oppfordres til å fremme deres synspunkt til reguleringsmyndighetene i et åpent spørreskjema som avsluttes torsdag 19. november. EI, DUR og RME skal evaluere prissikringsmulighetene i deres respektive budområder i forbindelse med evalueringen som skal gjøres i...
Les mer
12 november 2020

Vardafjellet vindkraftverk – NVE har fattet vedtak om stans av alle turbiner

NVE har fattet vedtak om stans av alle turbiner ved Vardfjellet vindkraftverk på grunn av forstyrrelser i det digitale bakkenettet. NVE fikk tidligere i høst melding om at det nyoppførte vindkraftverket på Vardafjellet påvirket TV-signalene til naboer i området. 23.oktober påla NVE utbygger å få på plass både permanente og midlertidige løsninger som gjorde at...
Les mer
11 november 2020

Rekordhøy magasinfylling

Historisk høg magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 45 var fyllingsgraden i norske magasin 94,7 prosent, opplyser Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). Fyllingsgraden er den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2000-2019. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 1,8 prosenteiningar.   Høgast magasinfylling hadde Aust- Noreg (område 1) med 99,8 prosent, mens Nord-Noreg (område 4) hadde lågast fylling...
Les mer
11 november 2020

NVE-RME legger fram forslag til ny nettleiemodell

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har sendt forslag til ny modell for beregning av nettleie til Olje- og energidepartementet. Målet med endringene er å legge til rette for best mulig utnyttelse av strømnettet og en rimelig fordeling av kostnadene mellom kundene. Oppsummering av høring og anbefalinger til endringer i nettleiestrukturen oversendt Olje og energidepartementet...
Les mer
10 november 2020

Lokale virkninger av vindkraft – konsulentrapport utarbeidet for NVE

Det er for tiden stort engasjement rundt vindkraft og virkninger for berørte lokalsamfunn. Nå er det utarbeidet en FOU-rapport som kan danne grunnlaget for et større forskningsprosjekt rundt temaet.  Temaet lokale virkninger av vindkraftverk ble belyst som en del av kunnskapsgrunnlaget i NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Her ble det avdekket et behov for å innhente erfaringer...
Les mer
10 november 2020

Regjeringen foreslår for Stortinget et unntak fra kravet til det funksjonelle skillet på 10 000 kunder

Omsider foreligger det en sak til Stortinget der Regjeringen fremmer et forslag om at de nettselskapene som har 10 000 eller færre kunder unntas fra kravet til å gjennomføre et funksjonelt skille (ledelsesskille). De som har fulgt oss i denne saken er kjent med at vi mener en grense på 10 000 er for lavt.  Prinsipielt...
Les mer
09 november 2020

Bruk av batterier kan bidra til å utsette en reinvestering av strømnett

En studentrapport utarbeidet på oppdrag fra NVE konkluderer med at batterier kan utsette enkelte reinvesteringer i strømnettet. Å bruke batterier til å utsette en investering vil kunne være lønnsomt ved reinvestering av relativt lange kabler. I fremtiden vil det også kunne være lønnsomt med kortere kabler dersom man får lavere batterikostnader og lengre levetid.  NVE har i sommer engasjert studenter for å se på om batterier kan være et alternativ til...
Les mer
08 november 2020

For lite i statsbudsjettet til lik nettleie – bare til litt «likere» nettleie

20 millioner til utjevning av nettleie i distriktene er ikke godt nok, skriver Distriktsenergi på sine nettsider. Mer enn 60 nettselskaper, Sp, SV, Ap, KrF og deler av Høyre ønsker likere nettleie. Det gjør også LVK, El og IT-forbundet og samfunnsbedriftene, samt en rekke av landets ordførere. Hva Distriktsenergi tenker synes kjent. Men likevel, ja, vi ønsker...
Les mer
01 november 2020

Forbrukerrådet klager inn 29 strømselskaper for ulovlige avtaler

En rekke strømselskaper opererer med hemmelige priser, som gjør at kundene må betale en høyere regning enn forespeilet. Forbrukerrådet klager nå avtalene inn for brudd på både markedsføringsloven og angrerettloven. Selskapene opplyser en pris til kunden, men fakturer en langt høyere pris på strømregningen. Slik lures kundene til å tro at avtalene er langt billigere...
Les mer
06 februar 2020

REMEs planer for ny nettleie i Norge

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår en omlegging av nettleien for strøm. Formålet er å bidra til en effektiv utnyttelse av strømnettet, og slik sikre at nettleien for husholdninger over tid blir så lav som mulig. En slik omlegging vil også legge bedre til rette for å erstatte fossil energi med elektrisk energi.
01 februar 2020

Oppsummering fra høring om likere nettleie er oversendt til departementet

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har gjennomført en utredning av virkemidler og tiltak for utjevning av nettleie, etter oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Utredningen ble sendt på høring 18. november 2019. Vi mottok 46 innspill med merknader til høringen. I høringsdokumentet var vår samlede vurdering at: Dersom det er ønskelig å innføre en utjevningsordning,...
Les mer
14 januar 2020

Vil elektrifisere norsk sokkel

Equinor har satt seg nye ambisiøse klimamål og vil gjøre norsk sokkel utslippsfri i 2050. Elektrifisering blir et av de viktigste tiltakene og fornybarnæringen er klare til å bidra. I en pressemelding skriver Equinor at de vil redusere de samlede klimagassutslippene fra sine opererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent...
Les mer
13 januar 2020

Som Energiteknikk tidlgiere har omtalt, planlegger Equinor å elektrifisere feltene Troll B, C og Oseberg fra Kollsnes, og har søkt NVE om dette. Statnett har varslet at tiltakene kan koste 3-4 milliarder kroner, skriver Energiteknikk. –  For å innfri Equinors behov har Statnett funnet en løsning som gjør at elektrifiseringen av feltene kan gjennomføres før...
Les mer
10 januar 2020

Konkurransetilsynet avviser utjevning av nettleien

Konkurransetilsynet frykter at strømregningen vil øke for mange husholdninger hvis nettleien blir utjevnet, og vil beholde dagens system hvor nettleien kan variere med flere tusen kroner mellom ulike regioner, melder E24.no. I distrikter med få nettkunder betaler kundene ofte mye høyere nettleie enn strømkunder i sentrale strøk hvor mange deler på regningen, og Reguleringsmyndigheten for...
Les mer
09 januar 2020

Kraftledningsmaster bedre tilpasset landskapet kan dempe konflikter

Med god planlegging kan kraftledningsmaster bedre tilpasses landskapet. Nå får nettselskapene hjelp i en ny fagrapport fra NVE. Av Informasjonsavdelinga, NVE   Fjellandskap Isfjorden. Ny H-mast med strømledninger. Foto: Multiconsult Synligheten av kraftledninger er et viktig tema i NVEs konsesjonsbehandling, og blant det som fører til de største konfliktene ved utbygging av nye kraftledninger. –...
Les mer