07 desember 2022

Magasinfyllinga 1,9 prosent lågare enn medianen for veke 48

Magasinfyllinga i veke 58 i Norge var 75,4 prosent. Median magasinfylling for veke 58 er 77,3 prosent.Ved utgangen av veke 48 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 75,4 prosent. Gjennom veka sank magasinfyllinga med 2,7 prosenteininger Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 48, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken....
Les mer
26 oktober 2022

Låg produksjon for årstida og nettoimport til sørlege Noreg

Kaldare vêr bidrog til ein auke i kraftforbruket i Noreg førre veke. Trass høgare forbruk fall kraftproduksjonen i sørlege Noreg (NO1, NO2 og NO5), og delar av forbruket vart dekka av import frå utlandet. Sørlege Noreg var nettoimportør førre veke og kunne over store deler av veka importere rimelegare straum frå andre land. Kraftproduksjonen i...
Les mer
26 oktober 2022

11,7 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 42 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 75,4 prosent. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 81,0 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 0,2 prosenteiningar. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (NO4) med 87,1 prosent, medan Sørvest-Noreg (NO2) hadde lågast fylling med 64,3 prosent. Energiinnhald og fyllingsgrad i...
Les mer
12 oktober 2022

8,7 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 40 var fyllingsgrada i norske magasin 73,4 prosent, opplyser NVE. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 81,7 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,0 prosenteiningar. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (prisområde 4) med 87,9 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 59,1 prosent. Energiinnhald og...
Les mer
12 oktober 2022

Prisfall i heile Nord-Europa

Kraftprisane fall i heile Nord-Europa førre veke. I sørlege Noreg fall kraftprisane med om lag 60 prosent, og gjennomsnittleg vekepris var 98 øre/kWh. Dette er den lågaste vekeprisen i sørlege Noreg hittil i år, skriver NVE i Kraftsituasjonsrapporten for veke 40. Mykje nedbør og vind store deler av veka ga meir uregulerbar kraftproduksjon i  Norden....
Les mer
05 oktober 2022

13,2 prorsent lgare magasinylling enn normalen for året i Norge

Ved utgangen av veke 39 var fyllingsgrada i norske magasin 69,4 prosent, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 82,6 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 1,5 prosenteiningar. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (prisområde 4) med 87,2 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 53,1...
Les mer
21 september 2022

15,6 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 37 var fyllingsgrada i norske magasin 68,1 prosent. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 83,7 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 0,7 prosenteiningar. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (prisområde 4) med 89,0 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 50,6 prosent. Kjelde: nve.no Energiinnhald og...
Les mer
21 september 2022

Lågare prisar og vedvarande nettoimport til sørlege Noreg

Kraftprisane fall i store delar av Nord-Europa førre veke. Ein viktig årsak til dette var høg produksjon av vindkraft. Mykje vindkraft kombinert med lågare forbruk i helga ga periodar med særs låge prisar nord på kontinentet. Tyskland hadde nesten nullprisar i enkelte timar på laurdagen. Mykje fornybar kraft på kontinentet bidrog til at sørlege Noreg...
Les mer
01 september 2022

Låg kraftproduksjon og låg nettoeksport for årstida frå sørlege Noreg

Kraftprisane auka ytterlegare i store delar av Nord-Europa førre veke. Vekeprisen i Sørvest-Noreg var på 550 øre/kWh, 22 prosent høgare enn veka før,, skriv NVE i Kraftsituasjonsrapporten for veke 34 (2022). Kraftprisen i landa Sørvest-Noreg har overføringsforbindingar til var enno høgare, og sørlege Noreg var nettoeksportør av kraft gjennom veka. Nettoeksporten* frå sørlege Noreg var...
Les mer
01 september 2022

12 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 34 var fyllingsgrada i norske magasin 69,1 prosent. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 81,1 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 0,2 prosenteiningar. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (prisområde 4) med 92,4 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 50,5 prosent. Energiinnhald og fyllingsgrad i...
Les mer
17 august 2022

Ved utgangen av veke 32 var fyllingsgrada i norske magasin 68,4 prosent.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinmedianen for magasinfyllinga på denne årstida. Det er 10,5 prosent lågare enn ga på tilsvarande tidspunkt 78,9 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 0,4 prosenteiningar. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (prisområde 4) med 89,5 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 50,1 prosent. Energiinnhald og fyllingsgrad i...
Les mer
17 august 2022

Høgare produksjon og priser i sørlege Noreg

Kraftproduksjonen auka i dei tre sørlege prisområda i Noreg førre veke, men var framleis lågare enn tilsvarande veke dei siste 10 åra. NVE vedtok rapporteringskrav for ein del av vasskraftprodusentane i sørlege Noreg i juli. Ein oppsummering av rapporteringa kan lesast i eigen rapport. Etter to veker som nettoimportør, var sørlege Noreg nettoeksportør* av kraft førre veke. Sørlege...
Les mer
28 juli 2022

Magasinfyllinga er 8,2 prosent lågare enn medianen for denne årstida i Norge

Ved utgangen av veke 29 var fyllingsgrada i norske magasin 65,1 prosent. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 73,3 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 1,0 prosenteiningar. Høgast magasinfylling hadde Midt-Noreg (prisområde 3) med 87,4 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 48,3 prosent. Det er en økning...
Les mer
28 juli 2022

Høgaste kraftpris over ei veke i Sørvest-Norge nokon gong

Økt netto kraftgeksport fra Sør-Norge og ny rekord for strømprisen. Gjennomsnittleg kraftpris for Sørvest-Noreg (NO2) var førre veke 308 øre/kWh, ein auke på 23 prosent frå veka før. Det er det høgaste vekesnittet nokon gong. Ein viktig grunn til dei høge prisane er svært høge kraftprisar i landa omkring oss. Sjølv om kraftprisane i Sørvest-Noreg var...
Les mer
13 juli 2022

Lågare kraftproduksjon og redusert nettoeksport for sørlege Norge

Kraftproduksjonen i sørlege Noreg (NO1, NO2, NO5) gjekk i førre veke ned med 20 prosent frå veka før. Førebelse tal viser at det hovudsakleg var vasskraftprodusentane i Sørvest-Noreg (NO2) som reduserte sin produksjon. I fleire av dei europeiske landa og i Norden var vindkraftproduksjonen høg førre veke, noko som bidrog til periodar med låge kraftprisar...
Les mer
13 juli 2022

8,5 prosent lågare magasinfylling enn normalen i Norge

Ved utgangen av veke 27 var fyllingsgrada i norske magasin 62,2 prosent, opplyser Norges vassdrags- og energiverk (NVE). Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 70,7 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 2,8 prosenteiningar. Høgast magasinfylling hadde Midt-Noreg (prisområde 3) med 86,3 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med...
Les mer
07 juli 2022

8,7 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 26 var fyllingsgrada i norske magasin 59,2 prosent. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 67,9 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 5,7 prosenteiningar. Høgast magasinfylling hadde Midt-Noreg (prisområde 3) med 82,3 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 45,5 prosent. Energiinnhald og fyllingsgrad i...
Les mer
29 juni 2022

10,7 prosent lågare magaasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 25 var fyllingsgrada i norske magasin 53,0 prosent. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 63,7 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,5 prosenteiningar. Høgast magasinfylling hadde Midt-Noreg (prisområde 3) med 70,9 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 43,2 prosent. Energiinnhald og fyllingsgrad i...
Les mer
16 juni 2022

Noko reduserte kraftprisar

Kraftprisen vart redusert i store delar av Norden og på kontinentet førre veke samanlikna med veka før. Fallet i vekepris kan delvis forklarast med særs låge prisar andre pinsedag og i helga. Dette var dagar med både lågare forbruk og meir fornybar kraftproduksjon enn resten av veka. I denne perioden importerte Noreg rimeleg kraft, noko...
Les mer
16 juni 2022

12,1 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 23 var fyllingsgrada i norske magasin 42,3 prosent. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 54,3 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,8 prosenteiningar. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 54,3 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,8 prosenteiningar. Høgast...
Les mer
10 juni 2022

Skal utrede statlig strømselskap Stortingets energi- og miljøkomite vil ha utredet opprettelsen av et statlig strømselskap som skal skal selges strømmen til næringsliv og husholdninger. Komitébehandlingen har samlet flertall rundt hele 59 forslag til vedtak, opplyser saksordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) i en pressemelding. Det dreier seg om kraft- og nettutbygging, batteriproduksjon, hydrogen, energisparing, småkraftverk,...
Les mer
10 juni 2022

Høgare kraftprisar, krafteksport og prisskilnad mellom prisområda i Noreg

Kraftprisane auka i store delar av Norden og kontinentet førre veke samanlikna med veka før. Høgare prisar på kontinentet bidrog til at sørlege Noreg (NO1, NO2, NO5) var nettoeksportør av kraft i veke 22, mot nettoimport veka før. Ein viktig årsak til auken i kraftprisar var lågare vindkraftproduksjon, både i Norden og på kontinentet. I...
Les mer
10 juni 2022

12,,4 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 22 var fyllingsgrada i norske magasin 36,9 prosent. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 49,3 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,7 prosenteiningar. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 50,5 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 23,3 prosent. Energiinnhald og fyllingsgrad i...
Les mer
1 2 3 203