Nyhetsartikkel

17 august 2022

Ved utgangen av veke 32 var fyllingsgrada i norske magasin 68,4 prosent.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinmedianen for magasinfyllinga på denne årstida. Det er 10,5 prosent lågare enn ga på tilsvarande tidspunkt 78,9 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 0,4 prosenteiningar.

Fundin

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (prisområde 4) med 89,5 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 50,1 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 32, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer