24 juni 2021

Åtte tiltak skal rydde opp hos strømselskapene

I et brev til Olje- og energidepartementet legger Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) frem åtte tiltak som skal gjøre strømmarkedet enklere og mer oversiktlig for strømkunden, opplyser NVE. - Det er viktig at regelverket bidrar til oversikt og tillit i strømmarkedet. Informasjonsskjevheten mellom forbruker og kraftleverandør er en av de største utfordringene i markedet i dag. Nå foreslår vi å stramme inn regelverket på en rekke områder. Blant annet skal informasjon om gjeldende pris- og avtale til enhver...
Les mer
23 juni 2021

Magasinfyllinga i Norge er 5,1 prosent høyere enn normalen for årstida

Framleis stor auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 24 var fyllingsgrada i norske magasin 63,0 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,1 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 57,9 prosent.  Høgast magasinfylling hadde Aust-Noreg (område 1) med 71,5 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 50,1 prosent. Energiinnhald...
Les mer
09 juni 2021

Magasinfyllinga i Norge er 5,2 prosent høyere enn normalen for årstida

Framleis stor auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 22 var fyllingsgrada i norske magasin 52,9 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 5,5 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 47,7 prosent.  Høgast magasinfylling hadde Aust-Noreg (område 1) med 61,2 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 35,4 prosent. Energiinnhald...
Les mer
02 juni 2021

3 prosent høyere magasinfylling i Norge enn normalen for årstida

Meir vatn i magasina. Ved utgangen av veke 21 var fyllingsgrada i norske magasin 47,3 prosent. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,6 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 44,3 prosent.  Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 56,7 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 27,9 prosent. Energiinnhald og fyllingsgrad...
Les mer
01 juni 2021

Rekordmange byttet strømleverandør første kvartal 2021

Det ble gjennomført over 200 000 bytter av strømleverandør 1. kvartal 2021. Aldri før har det blitt gjennomført flere bytter i løpet av et kvartal. Den svake trenden med reduserte markedsandeler for den største kraftleverandøren i hvert nettområde fortsetter. Det viser oppdaterte tall over sluttbrukermarkedet fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) – Det er en...
Les mer
26 mai 2021

2,4 prosent høyere magasinfylling i Norge enn normalen for årstida

Auke i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 20 var fyllingsgrada i norske magasin 42,4 prosent. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,3 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 39,0 prosent.  Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 52,0 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 23,1 prosent. Energiinnhald og fyllingsgrad i...
Les mer
26 mai 2021

Mildare vêr og snøsmelting

Aukande temperaturar førte til ein nedgang i kraftforbruket i Norden førre veke. Nedgangen i Noreg var på 9 prosent samanlikna med veka før. Samstundes skaut snøsmeltinga fart. Dette bidrog til at den norske kraftproduksjonen auka med 7 prosent. Interne flaskehalsar i Norden bidrog til prisforskjellar mellom dei sørlege prisområda i Noreg, og dei andre prisområda...
Les mer
26 mai 2021

Hvordan vil klimaendringene påvirke damsikkerheten i Norge?

Norske dammer har generelt god sikkerhet, men økte flommer i fremtiden kan bli en utfordring. Dammene med størst bruddkonsekvenser må prioriteres slik at sikkerheten ikke svekkes som følge av klimaendringene. I en ny rapport har NVE gjort en kartlegging og analyse av hvilke dammer som er mest sårbare for økte flommer. På verdensbasis skjer det...
Les mer
26 mai 2021

NVE har sendt ut varsel om anleggsstans for Gismarvik vindkraftverk i Tysvær, Rogaland.

Gismarvik vindkraftverk har i dag mottatt et varsel om at NVE vil vurdere å treffe vedtak om anleggstans. For å redusere ulempene fra høyintensitetslys er det satt vilkår om lysmerking. Årsaken til at NVE varsler anleggstans er manglende dokumentasjon på at vilkår om luftfartsmerking vil bli overholdt. Utgangspunktet for saken er at vindturbiner over 150...
Les mer
18 mai 2021

Rekordhøyt driftsresultat i Statkraft

Høyere kraftpriser og -produksjon ga Statkraft et rekordhøyt underliggende driftsresultat. Statkraft fortsetter å levere på strategien, og initierte flere nye fornybarprosjekter i kvartalet.Børsmeldinger Underliggende driftsresultat var 7,2 milliarder kroner i kvartalet, en forbedring på 3,1 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor. – Det underliggende driftsresultatet er det beste i et enkeltstående kvartal noensinne...
Les mer
18 mai 2021

Erna Solberg og Angela Merkel åpner NordLink

Torsdag 27. mai blir den første strømforbindelsen mellom Norge og Tyskland offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg og forbundskansler Angela Merkel, opplyser Statnett. Den undersjøiske strømkabelen NordLink går mellom Agder og Schleswig-Holstein. Forbindelsen er verdens lengste av denne typen i drift, og et av Statnetts største prosjekter noensinne. Hele forbindelsen er 623 kilometer lang. –...
Les mer
18 mai 2021

Statnett får sterkere insentiver til kostnadseffektivitet

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) innfører en ny modell for å bestemme inntektene til Statnett. Dette vil styrke Statnetts insentiver til kostnadseffektivitet. – Det er viktig at Statnett har insentivene å drive effektivt slik at nettleien for husholdninger og næringsliv ikke øker mer enn nødvendig.  Statnett har svært viktige samfunnsoppgaver, og både oppgaver og...
Les mer
18 mai 2021

Strømbrudd i 2021: Leveringssikkerheten var 99,985 prosent

I 2020 var leveringspåliteligheten på 99,985 prosent. Det vil si at 0,015 % av den elektriske energien ikke nådde frem til strømkunden på grunn av feil eller utkoblinger. Det viser avbruddsstatistikken fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME). – Det var få store hendelser knyttet til uvær og snøfall som påvirket leveringspåliteligheten i 2020. Samtidig...
Les mer
18 mai 2021

Utsatt frist for idriftsettelse av Odal vindkraftverk

NVE har fattet vedtak om utsatt frist for idriftsettelse av Odal vindkraftverk. Det betyr at fristen forlenges med seks måneder fra 31.desember 2021 til 30.juni 2022, opplyser NVE. Odal Vindkraftverk AS søkte i februar om å få utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftverket som følge av covid-19-pandemien. NVE har fattet vedtak om å innvilge søknaden....
Les mer
18 mai 2021

Rekordhøy kraftproduksjon og -etterspørsel i første kvartal

NVEs kvartalsrapport for kraftsituasjonen første kvartal viser at vi aldri før har hatt et så høyt strømforbruk i Norge. I januar var kraftforbruket 15,65 TWh, som er det høyeste månedsforbruket som er registrert. Totalt ble kraftforbruket 42,7 TWh første kvartal. Ikke uventet ble det også satt produksjonsrekord med 45,7 TWh produsert kraft første kvartal. –...
Les mer
18 mai 2021

3 prosent høgare magasinfylling i Norge enn normalen for årstida

Framleis nedgang i magasina. Ved utgangen av veke 18 var fyllingsgrada i norske magasin 35,3 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,7 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 32,3 prosent.  Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 45,2 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 15,2 prosent. Energiinnhald og...
Les mer
18 mai 2021

Høge kraftprisar for årstida

Høgare vindkraftproduksjon bidrog til å trekke ned prisnivået i kraftmarknaden i store delar av Norden og på kontinentet sist veke. oppluser NVE. I takt med at vindkraftproduksjonen auka, regulerte den norske vasskraftproduksjonen ned. Samstundes var det avgrensa importkapasitet på fleire av dei norske utenlandsforbindingane. Til saman bidrog dette til å dempe prisnedgangen i dei norske...
Les mer
26 mars 2021

Tre vindkraftverk får ikke utsatt frist for idriftsettelse

Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i klagesakene om utsatt frist for idriftsettelse for Kvinesheia, Remmafjellet og Havsul I vindkraftverk. Departementet opprettholder NVEs vedtak om å ikke gi utsatt frist for idriftsettelse for Kvinesheia og Remmafjellet vindkraftverk. Departementet omgjør NVEs vedtak om å gi Havsul I vindkraftverk utsatt frist for idriftsettelse. Vedtakene  er...
Les mer