Nyhetsartikkel

22 desember 2018

Svarthammaren og Pållifjellet vindkraftverk

Interesserte aktører kan søke om konsesjon etter energiloven for utbygging av Svarthammaren og Pållifjellet vindkraftverk i Snillfjord kommune i Trøndelag. Søknadsfrist er 1. februar 2019.

NVE tar sikte på en samlet behandling av innkomne konsesjonssøknader.

Opprinnelig konsesjonær har trukket seg fra prosjektet. Det foreligger derfor allerede utredninger av fagtemaer og et tidligere konsesjonsvedtak for Svarthammaren vindkraftverk.

Relevante dokumenter finnes her:

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=49&type=A-1,A-6

Ettersom det allerede har vært gjennomført en konsesjonsbehandling, vil det i denne runden være behov for en konsesjonssøknad som omfatter:

–          En beskrivelse og gjennomgang av hvilke virkninger et vindkraftverk på Svarthammaren kan ha for de berørte fagtemaene

–          En oppdatering/supplering for de fagtemaene hvor det er et slikt behov, for eksempel på grunn av endringer i rødlistearter for naturmangfold eller utvikling av vindturbinteknologi.

–          En oppdatert visualisering av vindkraftverket med oppdatert/endret løsning.

–          Et oppdatert kart over planområdet

–          En beskrivelse av nettilknytning for prosjektet, herunder kapasitetsforholdene i Snilldal transformatorstasjon.

–          En revidert vurdering av investeringskostnader for prosjektet og en samfunnsøkonomisk vurdering av vindkraftverket med nettilknytning

NVE vil etter at fristen for innsending av konsesjonssøknader har utløpt, bestemme et tidspunkt for samlet offentliggjøring av søknader for Svarthammaren og Pållifjellet vindkraftverk. NVE vil sende innkomne søknader på høring.

Kommentarer

kommentarer