Departementet inngikk i mai 2017 avtale med professor emeritus Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole og professor Øyvind Norli ved Handelshøyskolen BI om vurdering av risikotillegget i kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten på vannkraftanlegg. Departementet mottok rapportene fra Johnsen og Norli i august 2017.

Les mer:

Finansdepartementets vurderinger av kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten fremgår av Prop. 1 LS (2017–2018) Skatter, avgifter og toll 2018 kapittel 34.