Gjennom Enova fortsetter vi den kraftige satsingen på utvikle nye teknologier tilpasset lavutslippssamfunnet. Enova bidrar både til en mer energieffektiv og klimavennlig industri, og til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren. Dette gir muligheter for et innovativt og verdiskapende næringsliv, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

På transportområdet har Enova i 2016 tildelt over 800 millioner kroner i støtte til en rekke nyskapende prosjekter. Enova har blant annet støttet maritime batteri-hybridiseringsprosjekter, hydrogenprosjekter, hurtiglade-infrastruktur for elbiler og landstrøm.

I industrien bidrar Enova til utvikling og testing av ny energi- og klimateknologi og til å legge grunnlaget for en mer energieffektiv og klimavennlig industri i fremtiden. Hvis de lykkes, vil disse teknologiene kunne ha stor betydning på sikt, både nasjonalt og internasjonalt. Enova har de siste årene bidratt til en rekke store demonstrasjonsprosjekter i industrien.

Enova er et statsforetak med formål om å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt bidrar til reduserte klimagassutslipp. Enovas aktivitet kan rettes inn mot alle sektorer.