– Regjeringen vil fortsatt legge til rette for at lav- og nullutslippsbiler kan ha et gunstig avgiftsregime fremover, og for videre miljøvennlig fornyelse av bilparken, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

– Regjeringen har de siste årene lagt om engangsavgiften i miljøvennlig retning for å stimulere til en bilpark med lavere utslipp. Omleggingen har bidratt til at det selges flere null- og lavutslippsbiler, slik at Stortingets mål for 2020 om gjennomsnittlig CO2-utslipp på 85 gram per km for nye biler kan nås tre år før tiden, sier finansminister Siv Jensen.

Engangsavgiften ilegges i dag basert på utslipp i tillegg til vekt. De senere års omlegging av engangsavgiften, hvor en større andel av avgiften baseres på utslipp, har redusert verdien av fritaket fra engangsavgift for nullutslippsbiler. Fritaket har i dag ingen betydning for de aller fleste elbiler.

Elbiler har flere fordeler i skatte- og avgiftssystemet, som fritak for merverdiavgift. Regjeringen fremmer i budsjettet for 2018 forslag om fritak for trafikkforsikringsavgift og omregistreringsavgift for elbiler. De nye fritakene vil komme eiere av alle elbiler til gode og stimulere omsetningen av brukte elbiler.

Dagens fritak i engangsavgiften kommer i all hovedsak kjøpere av tunge, dyre elbiler til gode. Merverdiavgiftsfritaket innebærer også kronemessig størst støtte til dyre biler. For eksempel utgjør merverdiavgiftsfritaket 50 000 kroner for en elbil med pris på 200 000 kroner, mens fritaket utgjør 250 000 kroner for en elbil med pris på 1 000 000 kroner. Fritaket for engangsavgift utgjør i størrelsesorden 200 000 kroner for en elbil med vekt på 2,4 tonn, mens fritaket ikke har betydning for mindre elbiler med vekt inntil nær 1,6 tonn.

Regjeringen foreslår at vektfradraget for ladbare hybridbiler også gjøres gjeldende for elbiler, herunder brenselcellebiler, samtidig som satsen i vektfradraget reduseres fra 26 til 23 prosent. Engangsavgiften baseres på bilens egenvekt og utslipp av CO2 og NOX. For elbiler vil det dermed kun være vekt som det eventuelt skal betales avgift av.

Tabellen nedenfor illustrerer hva engangsavgiften vil bli for elbiler med ulik egenvekt:

Tabell 1. Foreslått engangsavgift for elbiler, eksempelberegninger for biler med ulik vekt.

Egenvekt Engangsavgift*
2 000 kg 0 kroner
2 250 kg 35 900 kroner
2 500 kg 82 800 kroner

* I tillegg kommer vrakpantavgift på 2 400 kroner som inngår i engangsavgiften og betales for alle biler.

Regjeringen foreslår at endringen skal tre i kraft fra 1. januar 2018.

Les mer i Prop. 1 LS (2017–2018) Skatter, avgifter og toll 2018 punkt 9.4.3.