Nyhetsartikkel

28 desember 2016

Skatte- og avgiftssatser 2017

Skatte- og avgiftssatser for 2017 ble formelt fastsatt av Stortinget 17. desember. Det ble ingen endringer i satsene i forhold til budsjettforslaget, men det er i løpet av budsjettprosessen fremmet noen anmodningsforslag til regjeringen for eiendomsskatt på vannkraftanlegg.

Grunnrenteskatten økes
Ordinær selskapsskattesats reduseres fra 25 til 24 prosent i 2017. Samtidig økes grunnrenteskattesatsen på vannkraft fra 33 til 34,3 prosent, det vil si en netto økning i marginalskattesatsen fra 58 til 58,3 prosent.

Elavgiften prisjusteres
Forbruksavgiften på elektrisk kraft – den såkalte elavgiften – prisjusteres med to prosent fra 16,00 til 16,32 øre/kWh.

Redusert sats til industriprosesser og lignende holdes uendret på 0,48 øre/kWh.
Redusert elavgiftsats for datasentre med uttak over 5 MW ble iverksatt fra 1. januar 2016. Denne grensen reduseres til 0,5 MW.

Avgift til energifondet (Enova-avgiften)
Enova-avgiften endrer form ved at den tas inn i statsbudsjettet som en sektoravgift. Satsene er imidlertid som før: 1 øre/kWh for husholdningsbruk og 800 kroner/år per målepunkt-ID for andre sluttbrukere.
Enova står for innkreving og oppfølging av påslaget mot nettselskapene.

Konsesjonskraftprisen for 2017
Olje- og energidepartementet (OED) har fastsatt konsesjonskraftprisen for 2017 til 11,48 øre/kWh. Det er en liten økning fra prisen for 2016 på 11,42 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2017. Denne såkalte OED-prisen gjelder for konsesjoner gitt etter april 1959.

Les orienteringen fra OED

Eiendomsskatt på vannkraftanlegg over 10 000 kVA
Under budsjettprosessen har det vært stor oppmerksomhet knyttet til reduksjonen av eiendomsskatt på vannkraftanlegg over 10 MVA. Eiendomsskatten for disse anleggene reduseres med 392 millioner kroner, fra 2 177 millioner kroner i 2016 til 1 785 millioner kroner i 2017. Et sentralt element ved fastsetting av eiendomsskattegrunnlaget er pris multiplisert med produksjon over en femårsperiode. Årsaken til reduksjonen er at 2010 med en spotmarkedspris over 40 øre/kWh forsvinner fra beregningsgrunnlaget for 2017-eiendomsskatten og erstattes av 2015 med en spotmarkedspris under 20 øre/kWh.

Det er rettet flere spørsmål fra Stortinget til regjeringen med det formål å få endret et annet sentralt elementet i beregningen, nemlig kapitaliseringsrenten. Det er også formulert to anmodningsvedtak om henholdsvis kapitaliseringsrenten og antall år som inngår i beregningen:

A. Fra budsjettforliket mellom regjeringen og samarbeidspartiene: «Stortinget ber regjeringen vurdere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten på kraftanlegg».

B. Fra budsjettbehandlingen i Stortinget: «Stortinget ber regjeringen foreta en vurdering av å utvide antall år som danner grunnlag for beregning av vannkraftverkenes verdi, for å redusere risikoen for store svingninger i eiendomsskattegrunnlaget».

Når det gjelder anmodningsvedtak A har finansministeren svart følgende:
«Jeg har merket meg anmodningsvedtaket fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre der «Stortinget ber regjeringen vurdere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten på kraftanlegg». Jeg vil komme tilbake til Stortinget med en slik vurdering. Det kan ikke forventes at vurderingen vil kunne presenteres for Stortinget allerede i denne høstsesjonen.»

Det betyr at kraftselskapene får en reduksjon i eiendomsskatten for 2017, sammenlignet med 2016. Når det gjelder den bebudede vurderingen av kapitaliseringsrenten har Energi Norge sendt et innspill til Finansministeren (se nedenfor).

  1. Brev til finansministeren

    Les Energi Norges brev til finansminister Siv Jensen om skattlegging av vannkraft (desember 2016).

    Kilde: Energi Norge

Kommentarer

kommentarer