Nyhetsartikkel

18 mai 2021

Strømbrudd i 2021: Leveringssikkerheten var 99,985 prosent

I 2020 var leveringspåliteligheten på 99,985 prosent. Det vil si at 0,015 % av den elektriske energien ikke nådde frem til strømkunden på grunn av feil eller utkoblinger. Det viser avbruddsstatistikken fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

Leveringspåliteligheten i Norge i perioden 2000-2020

– Det var få store hendelser knyttet til uvær og snøfall som påvirket leveringspåliteligheten i 2020. Samtidig var det noen få hendelser i transmisjons- og regionalnettet som til sammen ga mye ikke-levert energi. Dette kan være en av forklaringene på en liten nedgang i leveringspåliteligheten sammenliknet med 2019. Alt i alt er leveringspåliteligheten for 2020 god og litt over gjennomsnittet for de 20 siste årene, forteller vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund.

RMEs avbruddsstatistikk for 2020 

Leveringspåliteligheten påvirkes av ulike faktorer

Leveringspåliteligheten påvirkes ofte av for eksempel kraftig uvær eller snøvær. Slike uvær kan påvirke leveringspåliteligheten nasjonalt. Det ser vi blant annet i perioden mellom 2011 og 2015. Det var få slike store hendelser i kraftsystemet i 2020. Leveringspåliteligheten i 2020 endte litt over gjennomsnittet for perioden 2000 til 2020 som er 99,984 prosent.

En annen faktor som kan påvirke den nasjonale leveringspåliteligheten er enkelthendelser i transmisjons- og regionalnettet. Enkelthendelser i transmisjons- og regionalnettet vil kunne føre til store mengder ikke-levert energi sammenliknet med enkelthendelser i distribusjonsnettet. Ettersom regional- og transmisjonsnettet driftes litt annerledes enn distribusjonsnettet er det generelt færre hendelser på disse nettnivåene som medfører avbrudd. I 2020 var det noen enkelthendelser på høsten som kan ha påvirket leveringspåliteligheten.

Et utvalg nasjonale nøkkeltall

  • 57 prosent av strømkundene opplevde langvarige strømbrudd (uten strøm mer enn tre minutter) i 2020.
  • 41 prosent av strømkundene opplevde kortvarig strømbrudd (uten strøm i mindre enn tre minutter).
  • Strømkundene som opplevde minst ett langvarig strømbrudd, var i gjennomsnitt uten strøm i totalt 3 timer og 52 minutter i 2020. Disse strømkundene opplevde i gjennomsnitt 3,48 langvarige strømbrudd.
  • Den gjennomsnittlige tiden nettselskapene brukte på hvert enkelt avbrudd for å få strømmen tilbake til strømkundene endte på 1 time og 7 minutter for lange strømbrudd.

Når det først oppstår et strømbrudd hos en strømkunde tar det ofte over tre minutter å rette denne feilen ettersom nettselskapet i mange tilfeller manuelt må ut og rette feilen. Dette er en av forklaringene for hvorfor flere strømkunder opplever langvarige strømbrudd sammenliknet med korte strømbrudd.

Om avbruddsstatistikken

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) gir hvert år ut oppdatert statistikk for strømbrudd. Statistikken er basert på årlig, fylkesfordelt innrapportering av data fra norske nettselskap. Statistikken viser strømbrudd som følge av hendelser (driftsforstyrrelser og planlagte utkoplinger) i det norske kraftnettet. Det er publisert slike statistikker for hvert år fra 1995.

Denne statistikken gir detaljert informasjon om strømbrudd fordelt på nasjonal-, fylkes-, nettselskaps og sluttbrukergruppenivå. Bruken av denne statistikken gjør det lettere å sammenlikne data mellom nettselskaper og landsdeler, og er en del av den samlede reguleringen av nettselskapene.

Samleside for RMEs avbruddsstatistikk

Kommentarer

kommentarer