Nyhetsartikkel

18 mai 2021

Statnett får sterkere insentiver til kostnadseffektivitet

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) innfører en ny modell for å bestemme inntektene til Statnett. Dette vil styrke Statnetts insentiver til kostnadseffektivitet.

Fjordspenn. Foto: Statnett

– Det er viktig at Statnett har insentivene å drive effektivt slik at nettleien for husholdninger og næringsliv ikke øker mer enn nødvendig.  Statnett har svært viktige samfunnsoppgaver, og både oppgaver og kostnader forventes å øke fremover. Den nye modellen vil bidra til at Statnett må ha høyt fokus på kostnadseffektive løsninger, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Høring og oppsummering av den nye modellen

RME sendte 2. november 2020 på høring et forslag om å endre modellen for fastsettelse av kostnadsnormen til Statnett. Vi mottok 15 innspill på forslaget og har oppsummert og vurdert innspillene i en egen rapport. 

RME innfører nå en effektivitetsanalyse som sammenligner Statnetts årlige kostnader med deres egne historiske kostnader. Hvis Statnetts kostnadseffektivitet øker, gir det økt avkastning. I motsatt fall går Statnetts avkastning ned. Dette gir Statnett styrket økonomisk motivasjonen til kostnadseffektivitet. Etter høringen har vi gjort noen endringer i hvordan kostnadseffektiviteten beregnes ved at kostnader knyttet til Statnetts oppgaver som systemansvarlig er tatt ut av effektivitetsanalysen.

I tillegg innføres et produktivitetskrav på 2 prosent for forventet produktivitetsutvikling. Produktivitetskravet er økt fra 1,5 prosent i forslaget som ble sent på høring. Siden produktivitetskravet beregnes på grunnlag av kostnadene flere år tilbake i tid, tilsvarer dette et årlig produktivitetskrav på om lag 0,3 prosent.

– Det kan være gode grunner til at kostnadene til Statnett har økt de siste årene, blant annet på grunn av fornyelse og styrking av transmisjonsnettet og mer komplisert drift. Samtidig er det viktig at Statnett har klare insentiver til å drive effektivt. Med denne endringen fordeles gevinsten av kostnadseffektivitet mellom nettkunde og Statnett, der begge kommer bedre ut, sier Lund.

Varslet inntektsramme for 2021 for Statnett

Basert på den nye modellen har RME varslet Statnett om en inntektsramme på 7,9 milliarder kroner for 2021. Dette er en økning fra 2020 da inntektsrammen var på 6,9 milliarder kroner. Økningen ville vært om lag 25 millioner kroner større med den gamle reguleringsmodellen. Hovedformålet med ny modell er å gi Statnett sterkere insentiver til kostnadseffektivitet, og det vil ta noe tid før forsterkede insentiver gir konkrete resultater.

RME forventer at inntektsrammen til Statnett vil øke fremover fordi oppgaver og investeringer øker. Vi mener den nye modellen legger til rette for at nettleien øker mindre enn den ellers ville gjort. Framtidig utvikling i nettleien vil også avhenge av forhold som kraftpris, rentenivå og flaskehalsinntekter.

Av praktiske årsaker er NordLink Norge skilt ut i et eget datterselskap som får egen inntektsramme. NordLink inngår imidlertid i den nye effektivitetsanalysen på samme måte som Statnetts virksomhet. Vi bruker resultatet fra analysen i fastsettelsen av inntektsrammen til NordLink Norge som for 2021 er beregnet til 490 millioner kroner.

Endelig vedtak om inntektsrammen for 2021 vil fattes i begynnelsen av 2022 når priser for kraft, inflasjon og rente i 2021 er kjent.

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer