Nyhetsartikkel

11 januar 2021

Vindkraftutbygging til Høyesteretts storkammer

Landets øverste domstol vil behandle ankene i striden mellom vindkraftutbyggere og reineiere på Fosenhalvøya i storkammer.
Storkammer brukes når saken er spesielt viktig og innebærer at 11 av Høyesteretts 20 dommere skal behandle den.

Frostating lagmannsrett tilkjente reineierne nesten 90 millioner kroner i erstatning for tapte beiteområder på grunn av vindkraftutbyggingen på Fosen i Trøndelag. Retten slo fast at områdene var «tapt som senvinterbeiteområde».

Reineierne har ikke anket erstatningen, men mener det ikke ble tatt tilstrekkelig hensyn til sameretten da konsesjonen til utbyggingen ble gitt.

Fosen vind mener på sin side at vindkraftutbyggingen ikke har så store negative virkninger som det lagmannsretten har lagt til grunn.

Olje- og energidepartementet støtter Fosen vinds anke. Regjeringsadvokaten mener lagmannsretten har hatt en uriktig forståelse av erstatningsreglene og mener deres tolkning vil gjøre det dyrt å bygge vindkraftverk på områder med reindrift i fremtiden, ifølge NRK.

Kommentarer

kommentarer