Nyhetsartikkel

01 februar 2020

Oppsummering fra høring om likere nettleie er oversendt til departementet

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har gjennomført en utredning av virkemidler og tiltak for utjevning av nettleie, etter oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Utredningen ble sendt på høring 18. november 2019. Vi mottok 46 innspill med merknader til høringen.

I høringsdokumentet var vår samlede vurdering at:

  • Dersom det er ønskelig å innføre en utjevningsordning, er det tunge argumenter for å gjøre dette ved tilskudd til å redusere nettleien for de kundene som har høyest nettleie
  • Tilskuddsordningen bør være utformet slik at nettselskapene i størst mulig grad beholder insentivene til kostnadseffektivitet, selv om nettkundene mottar tilskudd til reduksjon av nettleien.
  • Tilskuddsordningen kan finansieres ved tildeling over statsbudsjettet eller brukerfinansieres ved en avgift. Dersom brukerfinansiering er en aktuell løsning, må det gjøres en vurdering av hvordan det er hensiktsmessig å utforme avgiften, og hvor store beløp som bør bevilges til tilskudd hvert år.

Høringsinnspillene viser at det er ulike syn på utjevning av nettleien. En del høringsinstanser ønsker primært at det blir innført en utjevningsmodell som omfatter alle nettselskaper. Andre høringsinstanser mener primært at det ikke bør innføres en utjevningsordning. Det er likevel vår forståelse at begge grupperinger mener at en tilskuddsordning kan være en akseptabel løsning for utjevning av nettleien, men det er ulike syn på omfanget av en slik ordning og hvordan den bør finansieres.

Det er forholdsvis få kunder som har en nettleie som er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet. Vår vurdering er at virkemiddelbruken bør tilpasses omfanget av problemet. En utjevning som omfatter mange nettselskaper, vil etter vår mening øke risikoen for at kundene over tid ikke får strømforsyning til lavest mulig kostnad.

Vår samlede vurdering fra høringsdokumentet er å anse som vår endelige anbefaling.

Oppsummering av høringsinnspillene og endelig anbefaling er nå oversendt til departementet. Les mer her 

Kommentarer

kommentarer