Nyhetsartikkel

27 november 2019

Tillatelse til Kvernhusfossen kraftverk i Bindal

NVE gir tillatelse til at Plahtes Eiendommer AS får bygge og drive Kvernhusfossen kraftverk i Terråkelva i Bindal. Kraftverket vil ha få konsekvenser for allmenne interesser samtidig som det vil bidra med ca. 5,3 GWh/år i ny fornybar energiproduksjon.

Plahtes Eiendommer AS vil på nytt ta i bruk Kvernhusfossen til kraftproduksjon. Anlegget skal utnytte fallet fra den gamle inntaksdammen og ned til kraftverksbygningen ved foten av Kvernhusfossen. Som del av utbyggingen vil det legges til rette for oppvandring av fisk i Kvernhusfossen og ved den gamle inntaksdammen, slik at strekningen videre opp mot Hellifossen blir lettere tilgjengelig for laks og sjøørret. Dette mener NVE kan bidra til å gjøre Terråkelva til en bedre elv for disse artene.

Plahtes Eiendommer AS legger også opp til å restaurere deler av de gamle kraftverksinstallasjonene som ledd i å vise tidligere tiders aktivitet ved elva. Øvrige deler, slik som deler av den gamle trerørgata langs veien, vil bli fjernet.

NVE har satt krav om minstevannføring i elva hele året for å opprettholde elvas funksjon som vandringsvei for fisk, og som landskapselement. Det er i tillegg satt krav om omløpsventil som skal sikre at det opprettholdes en vannføring nedenfor kraftstasjonen også ved uventede stopp i kraftproduksjonen.

Med fastsatt krav til minstevannføring så vil Kvernhusfossen kraftverk produsere ca. 5,3 GWh/år med fornybar kraft og med liten ulempe for allmenne interesser. Denne produksjonen tilsvarer strømforbruket til 265 husstander.

Kommentarer

kommentarer