Regjeringen har allerede brukt store beløp på forskning og utvikling, demonstrasjon og planleggingen av fullskalaprosjektet. Forslaget til budsjettet for 2020 inkluderer videreføring av arbeidet med et fullskalaprosjekt for fangst og lagring av CO2, midler til drift av Teknologisenteret på Mongstad (TCM) og til forskningsprogrammet Climit.

– Fangst og lagring av CO2 vil være ett av mange nødvendige tiltak dersom vi skal nå temperaturmålene i Parisavtalen. Regjeringen vil bidra til å utvikle teknologi for fangst, transport og lagring av CO2 og har brukt store beløp på utvikling og planleggingen av fullskala­prosjekter. Denne innsatsen foreslår vi å fortsette i 2020, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Arbeidet med et fullskalaprosjekt for fangst og lagring av CO2 fortsetter for fullt. Regjeringen foreslår å bevilge 215 millioner kroner til industriaktørenes arbeid med prosjektet i 2020. Dette legger til rette for å opprettholde framdriften.

Regjeringen vil vurdere om prosjektet bør realiseres når forprosjekteringen og den eksterne kvalitetssikringen er gjennomført. Når man skal ta en investeringsbeslutning, vil regjeringen vurdere resultatene og informasjonen som kommer fra forprosjektering, potensialet for gevinstrealisering og det økonomiske handlingsrommet.

Saken vil bli lagt fram for Stortinget. Regjeringen har sagt at en investerings­beslutning kan fattes i 2020/2021. Både regjeringen og industrien er opptatt av at vi bruker tilstrekkelig tid på planleggingen av prosjektet. Dette er også et tydelig råd fra ekstern kvalitetssikrer.

– Regjeringen har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndtering i Norge gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Forslaget til statsbudsjett legger til rette for nødvendig framdrift fram mot investeringsbeslutning, sier Freiberg.

Staten vil ta stilling til videreføring av TCM når det foreligger utkast til ny avtale, senest i forbindelse med revidert budsjett for 2020. Staten ønsker økt deltagelse og finansiering fra industrien. Det pågår forhandlinger mellom Gassnova og de industrielle eierne av TCM om ny avtale for videre drift av TCM etter at den nåværende avtalen utløper i august 2020.

Regjeringen fortsetter å støtte forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologier gjennom CLIMIT-programmet, og forskningssenteret for CCS ved Sintef i Trondheim.

Bakgrunn:

Stortinget sluttet seg gjennom behandlingen av RNB2018 til Regjeringens anbefaling om å videreføre planleggingen av fullskalaprosjektet fram til en investeringsbeslutning i 2020/21. Forprosjektering av fangst pågår ved Norcem og Fortum Oslo Varme (FOV), og Equinor samarbeider med Shell og Total om forprosjektering av transport og lager.

Kostnadsanslaget for en hel kjede (fangst, transport og lagring) og driftskostnader i fem år er hhv. 11,2 mrd. (Norcem) og 11,8 mrd (FOV).

God internasjonal bredde i aktørene involvert i det norske CO₂-håndteringsprosjektet gir et godt utgangspunkt for internasjonal teknologiutvikling og kunnskapsspredning. Aktørene omfatter finske Fortum, tyske Heidelberg, franske Total og britisk/nederlandske Shell, samt store norske aktører med betydelig internasjonal tilstedeværelse, som Equinor og Aker Solutions.

Den nåværende prosjektplanen for fullskalaprosjektet tilsier at investeringsbeslutning kan fattes i 2020 i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Dette er en stram tidsplan. Ekstern kvalitetssikrer mener at en fremdriftsplan som tar sikte på investeringsbeslutning i 2020 synes å være godt planlagt, men at det er betydelig risiko i fremdriftsplanen. Det er likevel kvalitetssikrers oppfatning at planen vil kunne følges, og peker på at det er en fordel at alle aktører er seg risikoen bevisst, og at det arbeides med risikoreduserende tiltak. Regjeringen tar derfor fortsatt sikte på at investeringsbeslutning kan fattes i 2020/2021.