Nyhetsartikkel

20 desember 2018

Ny rapport om risiko ved økt systemintegrasjon innen nettdrift

Kraftbransjen er inne i en digitaliseringstrend der stadig flere komponenter og systemer koples sammen. En ny rapport utført på oppdrag fra NVE beskriver risiko og sårbarhet ved økt integrasjon av digitale systemer i kraftnettet, og presenterer tiltak som reduserer risikoen.

I Lysneutvalgets innstilling NOU 2015:13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn ble avanserte måle- og styringssystemer (AMS) omtalt. Utvalget bemerket at risiko og sårbarheter ikke hadde blitt tilstrekkelig kartlagt og vurdert forut for innføring for AMS, og etterlyste forsiktighet i det videre utviklingsforløpet.

AMS er rullet ut i henhold til plan, og dataintegrasjon gjennom Elhub er i ferd med å blir realisert. Konkrete forespørsler om videre system- og dataintegrasjon er foreløpig ikke løftet frem, men en rekke aktuelle problemstillinger inngår allerede i den pågående diskusjonen. I etterkant av Lysneutvalgets arbeid har NVE etablert flere FoU-prosjekter knyttet til informasjonssikkerhet i kraftforsyningen. Vedlagte rapport fra SINTEF Digital er resultat av et spesifikt oppdrag om risiko ved integrasjon av AMS, DMS og SCADA.

Rapporten identifiserer en rekke potensielle uønskede hendelser, hvor de mest alvorlige gjelder tilsiktede og utilsiktede bryteroperasjoner i distribusjonsnettet. Egnede forebyggende tiltak blir presentert, og rapporten konkluderer med at risikoen ved økt integrasjon er håndterbar. NVE mener innholdet i rapporten er egnet som utgangspunkt for nettselskaper som ønsker å vurdere konkrete integrasjonsløsninger. Også for andre interessenter vil beskrivelsen av risikobildet være nyttig.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for økt integrasjon av AMS-DMS-SCADA. (PDF)

Forklaringer på forkortelser brukt i rapporten

AMS (avanserte måle- og styringssystemer) er mest synlig i form av de nye «smarte» målerne som har blitt installert hos alle norske kraftabonnenter. Målerne skal registrere forbruk av effekt og energi, strømavbrudd og spenningsavvik, og overføre dataene til nettselskapet. Også en rekke andre måleverdier og signaler skal kunne overføres.

DMS (Distribution management system) er betegnelse på systemer som brukes i nettselskapenes driftssentraler, til støtte for forsvarlig og effektiv drift av distribusjonsnettet.

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) er en mye brukt betegnelse innen automasjon. SCADA-systemer sørger for automatisert overvåkning og styring av industrielle prosesser, i denne sammenheng distribusjon av elektrisk kraft. SCADA-systemer kan eventuelt inngå i DMS.

Kommentarer

kommentarer