Nyhetsartikkel

11 desember 2018

Nye krav fra NVE til Statnett om inntektsregulering og fastsettelse av Elhub-gebyrer

NVE innfører krav for å sikre at Elhub får rimelig avkastning og driftes effektivt for at Elhub-gebyrene skal være så lave som mulig for brukerne. Kravene innføres gjennom enkeltvedtak om gebyrmodell og nye vilkår i avregningskonsesjonen. NVE vil gi bransjen mulighet til å gi innspill på revidert avregningskonsesjon.

Kostnadene for utvikling og drift av Elhub skal dekkes inn gjennom gebyr som betales av brukerne i Elhub, altså nettselskap, kraftleverandører og tredjepartsleverandører.

– Vi er opptatt av at Elhub drives effektivt, sier direktør Ove Flataker. – Kostnadene for utvikling og drift dekkes inn av brukerne i Elhub, og vil viderefaktureres til strømkundene. Det er derfor viktig at gebyrene ikke er høyere enn nødvendig, sier han.

Utvikling av Elhub skal bidra til modernisering av kraftbransjen og legge til rette for effektiv utnyttelse av AMS gjennom mer effektiv kommunikasjon og databehandling. Elhub er planlagt å settes i drift 18. februar 2019.

Nye krav til Statnett om økonomisk regulering av Elhub
Statnett har rett til å kreve gebyrer for å dekke kostnader til utvikling og drift av Elhub. NVE har gjennom vilkår i avregningskonsesjonen gitt vilkår for fastsettelse av Elhub-gebyrer. Vi har bestemt at Statnetts gebyrinntekt skal dekke kostnadene ved drift og avskrivninger av Elhub, og gi en rimelig avkastning på investert kapital gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av Elhub.

Den økonomiske reguleringen skal baseres på et «Cap and Floor»-regime som innebærer at avkastningen kan variere med kostnadseffektiviteten innenfor et angitt avkastningsintervall. I første gebyrperiode, som skal vare til og med 2022, skal Statnett legge til grunn en forventet avkastning (Elhub-renten) tilsvarende renten som gjelder for nettselskapenes investeringer. Dersom Elhub drives med lavere kostnader enn anslått på forhånd, vil de kunne få en høyere avkastning enn Elhub-renten. Samtidig vil de kunne få en lavere avkastning om de er mindre kostnadseffektive. For første gebyrperiode har vi bestemt at avkastningsintervallet skal være ± 1 prosentpoeng rundt Elhub-renten. Om Statnett har avkastning som er høyere eller lavere enn avkastningsintervallet, samles det opp mer- eller mindreavkastning som overføres til kostnadsgrunnlaget for neste gebyrperiode. Reguleringen skal bidra til at Elhub drives effektivt over tid og at Elhub-gebyrene holdes så lave som mulig.

Før hver gebyrperiode, som normalt skal ha 3 års varighet, skal avregningsansvarlig fremlegge en finansiell langtidsplan for Elhub til NVE som spesifiserer gebyrene og den rimelige avkastningen som skal dekkes av Elhub sine brukere. Planen som fremlegges i forkant av hver gebyrperiode skal inneholde forventede investeringer, driftskostnader, avskrivninger og avkastning. Sammen med den finansielle planen for Elhub skal avregningsansvarlig fremlegge gebyrene for kommende periode og forutsetningene benyttet for å beregne disse. Ved utgangen av hver periode skal det gjennomføres eksternrevisjon av Elhub for å følge opp at virksomheten har effektiv drift.

Fra og med andre gebyrperiode skal NVE godkjenne gebyrene Statnett fastsetter for Elhub. NVE vil vurdere resultat fra eksternrevisjon, oppdatert finansiell langtidsplan med estimert avkastning og forslag til gebyrer før det fastsettes øvre og nedre grenser for avkastning som Statnett kan ha fra gebyrinntektene til Elhub. Størrelsen på avkastningsintervallet vil bestemme hvor sterke insentiver Statnett vil ha til å sikre kostnadseffektivitet over tid, og risikodeling mellom Elhub sine eiere og kunder.

NVE vil om kort tid publisere et notat om den økonomiske reguleringen av Elhub.

Vedtak om gebyrmodell
NVE har vedtatt gebyrmodell for Elhub-gebyrer som spesifiserer hvordan gebyrer skal fastsettes av avregningsansvarlig, og indirekte hvordan kostnadene til utvikling og drift av Elhub skal fordeles mellom forskjellige typer elhubbrukerne. I hovedsak handler gebyrmodellen om at nettselskap skal dekke 80 % av kostnadene, mens kraftleverandørene skal dekke 20 %. Alle brukere skal betale et fast årlig gebyr på 51 000 NOK, mens resten av kostnadene skal dekkes inn gjennom gebyrer basert på antall målepunkt som elhubbrukeren har tilgang til i Elhub.

Gebyrmodellen skal gjelde for første gebyrperiode som gjelder fra oppstart 18. februar 2019 til og med 31. desember 2022. Modellen kan revideres, men må forelegges NVE i god tid før neste gebyrperiode begynner.

Varsel om endringer i avregningskonsesjonen
NVE har også varslet endringer i avregningskonsesjonen. Endringene som foreslås av NVE knytter seg blant annet til nye krav til fremleggelse av finansiell langtidsplan for inntekt fra Elhub-gebyrer, og krav til eksternrevisjon som skal vurdere kostnadseffektivitet i Elhubs drift og utvikling. Med bakgrunn i innføring av nordisk balanseavregning med operasjonell drift utført av eSett Oy, foreslås det også nye vilkår knyttet til risikostyring for balanseavregningen.

For å gi Statnett og berørte aktører i bransjen tilstrekkelig tid til å gi uttalelse til varselet foreslås endringene i avregningskonsesjonen å gjelde fra 1. februar 2019. Frist for å gi uttalelse til varselet er 11. januar 2019. Bransjeorganisasjonene er kopiert i varselet til Statnett, men individuelle innspill til revidert konsesjon kan også sendes til NVE innen samme frist.

NVE varsler også at gjeldende avregningskonsesjon skal vedtas forlenget til 1. februar 2019.

Les mer om elhub

Kommentarer

kommentarer