Nyhetsartikkel

24 april 2018

Bygging av Mørkedøla pumpe i Lærdalsvassdraget

Østfold Energi har i statsråd fått konsesjon til bygging av Mørkedøla pumpe og overføring av vann fra Mørkedalen slik at vannet kan benyttes til kraftproduksjon i kraftverkene Borgund og Stuvane i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane.

– Det er viktig å prioritere behandlingen av prosjekter som bidrar til mer regulerbar kraftproduksjon. Mørkedøla er et utvidelsesprosjekt som vil bruke eksisterende reguleringer og nett, uten å beslaglegge nytt areal av betydning.. Utbyggingen vil gi økt bidrag til kraftproduksjon i vintersesongen når vi trenger det som mest, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Kraftverkene vil bli tilført en nettoproduksjon på om lag 34 gigawattimer (GWh) i året. Tiltaket har lave utbyggingskostnader og positiv nåverdi.

Området har fra før inngrep uten at dette har fått stor negativ konsekvens for landskap og friluftsliv. Under forutsetning av slipp av minstevannføring og at bygninger og terrenginngrep tilpasses omgivelsene i best mulig grad vil Mørkedøla pumpe ha begrenset betydning for den samlede belastningen av områdets naturverdier.

En forutsetning for utnyttelsen av kraftressursene i vassdraget har vært at lakse- og sjøørretbestanden skal ivaretas på en tilfredsstillende måte, både som miljøfaktor og som ressursgrunnlag. Mørkedøla pumpe vil i svært liten grad endre grunnlaget til denne ressursen, også sett i sammenheng med de hensyn som skal ivaretas ved at Lærdalselva er et nasjonalt laksevassdrag.

Kommentarer

kommentarer