Nyhetsartikkel

26 mars 2018

EU gransker strømkabel etter vindkraft-sjokk

EU-kommisjonen mistenker tysk nettselskap for å strupe strømkabel fra Danmark til Nord-Tyskland i perioder med for mye tysk strøm.

De siste 15 årene har Nord-Tyskland bygget en mengde subsidierte vindkraftverk for å fase ut kull, brunkull og atomkraft.

Problemet er at alle vindmøllene utfordrer stabiliteten av strømnettet. Samtidig setter tyske innbyggere seg imot flere strømledninger over eiendommene sine. Det å legge kablene under bakken er tidkrevende og kostbart.

Det gjør at den tyske nettgiganten TenneT har redusert kapasiteten på utenlandskabelen til Danmark. Kabelen utgjør 40 prosent av overføringskapasiteten fra Norden til Tyskland og resten av kontinentet, skriver ABC Nyheter.

– Vi mistenker at tilgangen reduseres med vilje når for mye kraft blir produsert, sier EUs kommissær for konkurranse, Margrethe Vestager på en pressekonferanse mandag.

EU-kommisjonen er ikke fornøyde med situasjonen og gransker nå nettselskapet. Kommisjonen mener det er fare for diskriminering av ikke-tyske elprodusenter, samt at europeiske strømforbrukere taper på at Danmark, Norge og Sverige ikke får sendt all den fornybare strømmen som de kan til Tyskland, påpeker ABC Nyheter.

– Energien burde flyte fritt
– Energien burde flyte fritt i Europa, slik at elektrisitet produsert av en vindmølle i det ene landet, kan nå forbrukere i et annet. Vår granskning av TenneT er for å sikre at nettselskaper ikke urettmessig begrenser fri flyt av energi mellom medlemslandene. For å nå vårt overordnede mål om et velfungerende, bærekraftig og konkurransepreget energimarked, er det avgjørende at elektriske forbindelser forblir åpne for grensehandel, sier Vestager i en pressemelding.

TenneT forklarer på sin side at «overføringskapasiteten i Europa er strukket til bristepunktet på grunn av liberalisering av markedet og overgangen til fornybar energi».

Viktig for norsk kraft
TenneT er den største av de fire dominerende aktørene av elektrisitetsnettet i Tyskland og er med på å bygge kabelen NordLink direkte mellom Norge og Tyskland.

– Kapasiteten på kabelen mellom Jylland i Danmark og Nord-Tyskland er en kjent flaskehals. Danmark er et transittland for elektrisk kraft til og fra Norge. Flaskehalsen hindrer at norske kraftprodusenter får eksportert kraft til Tyskland og kontinentet slik som planlagt, sier Knut Kroepelien, direktør for marked og kunder i Energi Norge.

Dersom flaskehalsproblemet mellom Danmark og Tyskland blir løst, vil det sammen med byggingen av NordLink mellom Norge og Tyskland øke kapasiteten betraktelig.

– Dersom det treffes tiltak i Tyskland for å utnytte kapasiteten bedre er det godt nytt for norske kraftprodusenter og for Norge. Da vil vi kunne bidra bedre til omstillingen til mer fornybar energi i Europa, sier han.

– Vil dette føre til økte strømpriser i Norge?

– Samfunnsøkonomisk har myndighetene kommet til at det er lønnsomt for Norge. Statnett har i forbindelse med utviklingen av nye mellomlandsforbindelser vurdert det slik at det isolert vil kunne gi marginalt høyere kraftpriser, dvs. noen få øre per kWh. NVE peker sine analyser på at internasjonale kull og gasspriser samt CO2-prisen er langt viktigere, og vi vet også at økning i skatter og avgifter har vært mer betydelig i den totale strømprisen for sluttkundene de siste årene, sier Kroepelien.

Setter presedens
Fri flyt av energi uten tekniske eller reguleringsmessige barrierer er høyt oppe på listen over de ti hovedprioriteringene for EU-kommisjonen i perioden 2014-2019.

Mandag godtok Norge den tredje energimarkedspakken og tilknytningen til det overnasjonale energimyndigheten Acer. Byrået skal foreslå tiltak for å sikre fri flyt av energi og på noen områder få overnasjonal myndighet til realisere dette.

– Akkurat denne striden har med EU og EØS sine konkurranseregler og utnyttelse av en dominerende stilling å gjøre. Men det er generelt i norsk interesse å være en del av EUs kraftmarked. Hadde vi sagt nei, ville det ha skapt usikkerhet rundt Norges forhold til EØS-avtalen og vår markedstilgang. I realiteten ville det vært å bruke reservasjonsretten og åpne for mottiltak fra EU-siden, sier han.

EU skal nå se nærmere på hvordan kapasiteten på kablene beregnes i hele Europa.
«Metoden som brukes på kablene mellom Tyskland og vestlige Danmark, brukes på grensekryssende kabler over hele Europa. Granskningen kommer derfor til å sette presedens for alle grensekryssende kabler i Europa», skriver TenneT.

Kommentarer

kommentarer