Nyhetsartikkel

20 november 2017

Statsbudsjettet – konsekvenser for kommunens budsjettvedtak i 2018

Det foreslås i statsbudsjettet for 2018 omfattende endringer i eiendomsskatteloven med virkning fra 1. januar 2019. LVK krever at det nedsettes et lovutvalg, slik vi ba om allerede i 2015.

Omfattende lovendringer bør ikke skje som en hastesak som ledd i et statsbudsjett. Kommunenes motstand til forslagene vil bli markert av ordførere og varaordførere foran Stortinget i morgen 8. november 2017.

Dersom regjeringens forslag blir vedtatt, må kommunene gjøre vedtak i sine budsjetter allerede for 2018. Dette gjelder ikke bare kommuner som kun har eiendomsskatt på verk og bruk, men 348 av de 366 kommunene som i dag har innført eiendomsskatt.

Regjeringen foreslår å fjerne verk og bruk som egen utskrivingskategori i eiendomsskatteloven. Konsekvensen av dette er:

  • Kommuner som i dag har eiendomsskatt kun på verk og bruk, (§3 c), eller på verk og bruk og i områder utbygd på byvis, (§3 e), må velge et annet utskrivingsalternativ. Dette gjelder 73 kommuner.
  • For mange vil trolig velge eiendomsskatt på næringseiendom (ny §3 d). Det må da gjennomføres en taksering av slike eiendommer i løpet av 2018, med virkning for 2019.

Regjeringen foreslår også å endre verdsettelsesreglene slik at produksjonsinstallasjoner og -utstyr, som til nå har inngått ved verdsettelsen av verk og bruk og også i en del næringseiendommer skal utelates.

  • Kommunene må i løpet av 2018 foreta en retaksering av alle verk og bruk og næringseiendommer der slike installasjoner inngår.

Regjeringens forslag vil medføre et stort bortfall i inntekter for kommuner med skatt på verk og bruk. Regjeringen har foreslått overgangsregler som innebærer at reduksjonen i skatt skal fases inn over fire år fra 2019 til 2022. I overgangsperioden tas det utgangspunkt i differansen mellom takstene i 2018 og de nye takstene fastsatt med virkning fra 2019. Grunnlaget for utskriving skal i 2019 være lik fire femtedeler av differansen, og reduseres med en femtedel hvert påfølgende år. Det er uklart om kommunene – for å kunne gjøre bruk av overgangsregelen må foreta en retaksering allerede innen 1. mars 2018.  Dette vil vi vurdere å ta opp med departementet.

Kilde: LVK

Kommentarer

kommentarer