Nyhetsartikkel

12 oktober 2017

0,7 milliarder til elsertifikater

Forbrukerne vi betale 0,7 milliarder kroner til elsertifikater til fornybar energi i 2017, anslår Finansedepartementet i Nasjonalbudsjettet 2018 (Meld St. 1). I 2016 betalte norske forbrukere til sammen 1,3 milliarder til elsertifikater.

Tellenes Vindkraftapark mottar mest, deretter Småkraft og Statkraft Energi. Se tabell nederst i artikkelen.

I Nasjonalbudsjettet sidene 132-133 heter det:

«Fra 1. januar 2012 er det etablert et felles elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge. Sertifikatmarkedet innebærer omfattende støtte til produksjon av elektrisitet basert på fornybare energikilder. Støtten finansieres ikke over statsbudsjettet, men overføres direkte til produsentene fra forbrukere av elektrisitet (unntatt kraftkrevende industri) og inngår derfor ikke i beregningene av
statlig næringsstøtte. Elsertifikatordningen tilsvarer en avgift på kraftforbruk der provenyet er øremerket
subsidier til kraftprodusenter. Proveny som går utenom statsbudsjettet og øremerkes et
bestemt tiltak, er prinsipielt uheldig. Prisen på elsertifikater dannes på bakgrunn av
tilbud og etterspørsel etter sertifikater. Svensk Kraftmäklings notering av spotpriser gir en gjennomsnittlig
pris på om lag 13,5 øre per kWh i 2016. Dersom denne prisen legges til grunn, kan
samlet støtte fra norske forbrukere til produsenter av fornybar elektrisitet i Norge og Sverige i
2016 anslås til om lag 1,3 mrd. kroner. Som følge av fall i elsertifikatprisen anslås samlet støtte i
2017 å falle til i størrelsesorden 0,7 mrd. kroner. Samlet over hele elsertifikatperioden (2012–2035)
anslås støtten å utgjøre en nåverdi på i størrelsesorden 10–12 mrd. kroner. Elsertifikatsystemet vil
ikke videreføres etter 2021. Godkjent produksjon som settes i drift innen fristen i 2021, vil motta
elsertifikater i inntil 15 år. Tabell 5.3 viser anslått årlig støttebeløp for de fem norske selskapene
med høyest forventet elsertifikatberettiget produksjon.»

Tabell 5.3 De fem norske selskapene med høyest forventet elsertifikatberettiget produksjon fra godkjente
anlegg per 31. august 2017 og anslått årlig støttebeløp
Selskap
Forventet elsertifikatberettiget
produksjon (GWh)
Anslått årlig støttebeløp1
(mill. kroner)
Tellenes Vindpark AS ………………………………   50032                                       32
Småkraft AS ……………………………………………. 49031                                       31
Statkraft Energi AS ………………………………….   38224                                       24
Kjøsnesfjorden Kraftverk AS ……………………     24416                                      16
Agder energi vannkraft AS……………………….      23415                                      15

1 Beregnet ved en elsertifikatpris på 6,4 øre per kWh.
Kilder: Norges vassdrags- og energidirektorat og Finansdepartementet.

 

Kraftleverandører har en lovpålagt plikt til å kjøpe elsertifikater for en bestemt andel av sitt forbruk.
Kraftkrevende industri er imidlertid ikke pålagt sertifikatplikt og slipper dermed å betale
for fornybarutbyggingen. Dette er en form for indirekte næringsstøtte som ikke fremkommer av
støtteberegningene. Fritaket for elsertifikatplikten utgjør en støtte på om lag 375 mill. kroner i
2016 til kraftkrevende industri. (Nasjonalbudsjettet sid 134)

Kommentarer

kommentarer