Nyhetsartikkel

03 juli 2017

275 millioner til sikringstiltak mot flom- og skred og til miljøtiltak i vassdrag i 2016

NVE har i 2016 sluttført 87 sikringstiltak. En rekke av tiltakene er større tiltak som sikrer mot kvikkleireskred og andre typer skred som utføres over flere år. Krise- og hastetiltakene knytter seg til store flomhendelser i blant annet Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder, Vestfold og Buskerud.

Den samlede kostnaden til alle tiltakene er på 275 millioner kroner. I beløpet inngår distriktsandelen som dekkes av kommune eller grunneier, normalt 20 % av kostnaden. Om lag 36 millioner er gitt til kommunene som tilskudd med samme formål. NVEs årsrapport om sikrings- og miljøtiltak i 2016 omtaler 41 av de 87 tiltakene som er utført.

 

Årsrapport for utførte tiltak 2016
NVE har en sentral rolle i arbeidet med å forebygge tap og skader som følge av flom, erosjon og skred, og gir bistand og tilskudd til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak. NVE gir også bistand og tilskudd til miljøforbedringer der vassdragsmiljøet er forringet som følge av tidligere inngrep.

I årsrapporten for utførte sikrings- og miljøtiltak i 2016 kan du lese mer om de tiltakene som ble utført i 2016 og noen større tiltak som utføres over flere år

Les Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak 2016 her

 

Ekstrabeveilgninger fra Stortinget
Stortinget gav i 2016 ekstrabevilgninger på 80 millioner kroner til gjennomføring av hastetiltak som følge av flommen på Vestlandet i 2014, 35 millioner kroner til sysselsettingstiltak og 21 millioner kroner til hastetiltak etter ekstremværet «Synne» i 2015.

NVE har i 2016 fortsatt arbeidet med hastetiltak etter Vestlandsflommen i 2014. Anlegg i Lærdal og Flåm er gjennomført, og arbeidet med elva Opo i Odda fortsetter i 2017. Andre større flomsikringstiltak er Steinmoen i Alvdal kommune og flere parseller i Nedre Eiker kommune. Det er gjennomført sikringstiltak mot skred i blant annet Kåfjord kommune og Hammerfest kommune, samt sikring mot kvikkleireskred i kommunene Stjørdal, Melhus og Grong.

 

Disse sikringstiltakene er gjort i din region:

 

Region Nord
I 2016 ble det utført flere viktige sikringstiltak i regionen. NVE ga tilskudd til sikringstiltak mot snøskred i Hammerfest og tilskudd til flytting av boliger i Manndalen i Kåfjord kommune. I Fjordgård i Lenvik kommune ble det bygget en ledevoll mot sørpeskred, og her ble det bl.a. benyttet gabioner på støtsiden for å oppnå god ledeeffekt. Det ble gjennomført miljøtiltak i Kvitbruelva i Saltdalen kommune, Thomaselv i Vadsø kommune og Altaelva ved Høybakken-Killi i Alta kommune. For første gang i NVEs historie ble det gjennomført sikringstiltak på Svalbard. Steinmasser ble hentet fra fastlandet og brukt til å erosjonssikre utsatte strekninger i Longyearelva.

 

Region Midt-Norge
Regionen har mange skredfarlige kvikkleireområder, og det har gjennom mange år vært planlagt og utført flere store tiltak mot erosjon og skred. I 2016 har om lag 90 % av innsatsen vært rettet mot sikringstil­tak i kvikkleireområder. Den største innsatsen har vært lagt ned i ravinelandskapet i kvikkleiresonene Forset og Egga i Melhus kommune, i sone Tømmerås i Grong kommune og i Gråelva og Stjørdal kommune.  Det har også vært utført betydelige arbeider på andre anlegg som pågår over flere år, men som ennå ikke har fått sin avslutning – og som dermed ikke er nærmere omtalt i denne rapporten. Dette gjelder anleggene i Klæbu ved Sørborgen skole og Håggåbekken i Klæbu sentrum samt Møsta i Melhus kommune.

Region Øst
I regionen ble det i 2016 gjennomført 29 anlegg. 13 av disse anleggene var krisetiltak etter flommene i 2013 og 2014. Det var 16 ordinære anlegg, derav 9 tilskuddssaker. De store anleggene som ble gjennomført i 2016 var flomsikring av Steimosletta i Alvdal kommune, Finna i Vågå kommune, Sjoa i Sel kommune og ikke minst arbeidet med bunnlastsperre Fagervoll i Nord-Fron kommune, som ble offisielt åpnet i mai 2017.

I beskrivelser av enkeltanlegg er bare et utvalg krisetiltak og tilskuddssaker tatt med. Tilskuddssakene omfatter alt fra innløsning av bolig i Veikledalen i Nord-Fron kommune til flomstein Isielva i Bærum kommune, infotavler om Lesjaleirene og erosjonssikring av Bøsbrua i Gausdal kommune.

Region Sør
Flomsikringen mot Tokkeåi på Dalen er i god gang, og i Nedre Eiker er det utført flere flomsikringstiltak både i regi av NVE, kommunen og Statens vegvesen. Etter storflommen «Synne» i desember 2015 har behovet for større flomsikringstiltak på Sør-Vestlandet blitt mer aktualisert. Prosjektene er i litt ulike faser, og pågår i kommunene Egersund, Lund, Sokndal, Kvinesdal og Bjerkrheim. I tillegg til flomsikring, er kartlegging og utredning av faresoner for større kvikkleireskred en stor aktivitet. I 2016 har Buskerud og Vest-Agder hatt hovedfokus. Sikringstiltaket i faresonen Stubberud/Faret i Larvik er i sluttfasen.

Region Vest
Regionen har i hovedsak arbeidet med hastetiltak etter flommen i oktober 2014, da det oppsto skader i 14 kommuner. Flåmselvi i Aurland kommune er i stor grad ferdigstilt, med vektlegging av sikkerhet for eksisterende bebyggelse og habitattiltak for fisk på anadrom strekning. I Opo i Odda kommune pågår arbeid med flomsikring fremdeles for fullt og vil ferdigstilles i 2017 og 2018. Utover hastetiltakene, arbeider regionen med habitat- og biotoptiltak i Stryneelva i Stryn kommune, et arbeid som følger av Vannforskriften. Det er bevilget tilskudd til en rekke tiltak mot steinsprang i regionen.

Det er gjennomført to mulighetsstudier for flomforebyggende tiltak i Opovassdraget, Odda kommune og Vossavassdraget, Voss kommune. Rapportene fra studiene vil danne grunnlag for senere prioriteringer og planlegging av tiltak basert på vurdering av samfunnsmessig nytte og miljøkonsekvenser.

 

Les mer om sikrings- og miljøtiltak som er gjort i 2016 her.

 

Kommentarer

kommentarer