Nyhetsartikkel

19 juni 2017

Utmaningar för vindkraft

Det finns många tillstånd för nya vindkraftverk. Samtidigt blir tekniken allt effektivare och billigare. Detta talar för en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige.

Det konstateras i en ny marknadsanalys från Noden för näringsliv och affärsutveckling inom Energimyndigheten.

– Låga ersättningsnivåer och utvecklingen av elmarknaden gör investerare tveksamma. Samtidigt finns ett mål om 100 procent förnybar energi till 2030 och därefter behöver 100 TWh av befintliga kraftanläggningar ersättas till 2045. Mycket kommer att hända, men osäkert vad, menar Fredrik Dolff, samordnare för Noden för näringsliv och affärsutveckling som är placerad på Västra Götalandsregionen.

– Med rådande marknadsläge är det inte så konstigt att många aktörer med befintliga tillstånd väljer att avvakta. I många fall pågår det processer för att förlänga tillstånden eller ändra villkoren så att större och mer effektiva vindkraftverk kan byggas istället för de ursprungligen beviljade.

I Sverige finns 3140 vindkraftverk. Av dessa finns 491 vindkraftverk i Västra Götaland, varav 22 med tillstånd som måste tas i anspråk innan utgången av år 2017. I länet finns 13 vindkraftverk med tillstånd över 200 meter och där ianspråktagandet är år 2020 eller senare.

Elproduktion från vind och sol blir allt billigare och byggs trots låga ersättningsnivåer. Vindkraften har utvecklats snabbt de senaste fem åren och vindkraftverken är numera både effektivare och billigare.

Modern teknik kan öka årsproduktionen med drygt 40 procent till en lägre investeringskostnad, som gör att produktionskostnaden minskar med 35 procent.

Elmarknaden går just nu igenom en stor förändring. Fastighetsskatten på vattenkraften kommer att sänkas, men tillämpningen av miljöbalken och EU:s vattendirektiv kan skärpas.

Effektskatten på kärnkraften kommer att fasas ut, men ersättningsnivån för en eventuell kärnkraftsolycka olycka kan höjas. Effekten av dessa beslut kan påverka om det blir ett kraftigt överskott eller underskott på el i Sverige.

Samtidigt finns signaler på att företag för nya investeringar i vindkraft räknar med klara sig helt utan subventioner och att investeringskostnaden fortsätter att sjunka.

Energimyndigheten har nyligen flaggat för att efter 2030 och fram till och med 2045 behöver i princip alla kraftproduktionsanläggningar ersättas med nya, med undantag för vattenkraften som dock behöver göra reinvesteringar. Det motsvarar en produktion på cirka 100 TWh/år som måste ersättas under 15 år.

– Det ger gott hopp för en utbyggnad av vindkraften, menar Fredrik Dolff.

Kommentarer

kommentarer