Nyhetsartikkel

26 april 2017

Frivillig tilbud og tvangsinnløsning i Hafslund

 

Oslo kommune og Fortum, som eier aksjer som til sammen representerer 87,8 % av kapitalen og 91,3 % av stemmene i Hafslund ASA, har meddelt styret i Hafslund ASA at de er kommet til følgende enighet:
 • Oslo kommune vil gjennom et nytt heleid selskap fremsette et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i Hafslund ASA. Tilbudsprisen for hver A- og B-aksje vil være 100 kr fratrukket utbetalt utbytte i 2017. Dette verdsetter Hafslund ASA til ca. 19,5 mrd. kr.
 • Oslo kommune og Fortum vil akseptere tilbudet, og Oslo kommunes heleide selskap vil dermed, uansett akseptgrad blant de øvrige aksjonærene, bli eier av over 90 % av de stemmeberettigede A-aksjene i Hafslund ASA. Det vil bli gjennomført tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer som ikke aksepterer tilbudet i medhold av verdipapir­handelloven § 6‑22 og/eller allmennaksjeloven § 4‑25. Aksjonærer som innen en frist på minst to måneder fremsetter innsigelse mot tilbudet om løsningssum, som forventes å tilsvare tilbudsprisen, vil få løsningssummen fastsatt ved rettslig skjønn.
 • Hafslund-aksjene vil bli strøket fra notering på Oslo Børs når tvangsinnløsningen er gjennomført.
 • Etter tvangsinnløsning er det planlagt gjennomført transaksjoner som medfører følgende nye struktur:
  • Forretningsområdet Marked vil være 100 % eid av Fortum;
  • Forretningsområdet Varme vil først kjøpe Klemetsrudanlegget AS av Oslo kommune og det sammenslåtte selskapet vil være eid av Oslo kommune og Fortum med 50 % hver;
  • Forretningsområdet Produksjon vil være eid 90 % av E-CO Energi (som er heleid av Oslo kommune) og 10 % av Fortum; og
  • De øvrige deler av Hafslund («Nye Hafslund») med datterselskaper vil bli videreført som et rent nettselskap bestående av det nåværende forretningsområdet Nett (Hafslund Nett AS) med tilhørende stabsfunksjoner. Dette selskapet vil være 100 % eid av Oslo kommune. Det forventes at eksisterende gjeld blir håndtert av Nye Hafslund.

Transaksjonene er avhengig av godkjenning i Oslo bystyre den 14. juni, samt fra Konkurranse­tilsynet og øvrige relevante myndigheter. Transaksjonene forventes gjennomført i 3. kvartal 2017.

Styret vil innhente en uavhengig verdivurdering og avgi sin uttalelse om tilbudet til aksjonærene senest en uke før tilbudsfristens utløp.

Kommentarer

kommentarer