Nyhetsartikkel

26 april 2017

Fortum selger seg ut av Hafslund

Finske Fortum og Oslo kommune har inngått en avtale som innebærer den største krafttransaksjonen som noen gang er gjennomført i Norge. Hafslund blir nå delt opp i mange selskaper.

Oslo kommune har nå kommet til enighet med det delvis statseide finske energiselskapet Fortum om at Oslo kommune vil bla opp for å sikre seg resten av aksjene i selskapet.

Deretter skal de to dele Hafslund mellom seg.

Det kommer frem i en børsmelding onsdag.

I en uttalelse sier byrådsleder Raymond Johansen at avtalen er i tråd med byrådserklæringen, og at Oslo kommune skal sikre offentlig eierskap og styring av viktig infrastruktur:

– Avtalen gir Oslo kommune kontroll over selve arvesølvet, som vil bidra til å sikre inntektene til Oslos innbyggere i generasjoner fremover, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Med full kommunal kontroll kan Oslo posisjonere seg med et stort nettselskap i Sør-Norge. Også innen vannkraftproduksjon oppnår vi betydelige stordriftsfordeler knyttet til kostnader, drift og investeringer ved å knytte Hafslund Produksjon til E-CO. Dette vil gjøre E-CO i stand til å spille en større rolle i utviklingen av norsk kraftbransje i årene fremover, sier Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap.

Fortum skriver i en børsmelding at de vil få 730 millioner euro (6,86 milliarder kroner) for sine aksjer i Hafslund, og at de vil bokføre en skattefri gevinst på rundt 330 millioner euro (3,1 milliarder kroner), som følge av avtalen med Oslo kommune.

Samtidig skal de kjøpe seg inn i deler av det nye Hafslund, for tilsammen 970 millioner euro på gjeldfri basis (9,1 milliarder kroner).

Netto regner Fortum med å investere rundt 240 millioner euro (2,26 milliarder kroner).

Kan tvinge oppkjøpet gjennom
Sammen kontrollerer kommunen og Fortum til sammen 87,8 prosent av aksjene og 91,3 prosent av stemmene i Hafslund per i dag. Oslo kommune sitter alene på 58,5 prosent av A-aksjene og 46,8 prosent av B-aksjene.

Nå tilbyr kommunene 100 kroner per A- og B-aksje i Hafslund, minus utbetalt utbytte i 2017, for å kjøpe tilbake selskapet. Dette verdsetter Hafslund til rundt 19,5 milliarder kroner.

Aksjekursen på de to aksjeklassene endte tirsdag på henholdsvis 88,25 og 88,5 kroner, og den 19. mai utbetaler Hafslund 3,25 kroner i utbytte. Oslo kommune tilbyr altså å betale 96,75 kroner per aksje netto, noe som betyr at kommunen er villig til å bla opp en premium på aksjen på snaue 10 prosent over tirsdagens sluttkurs.

Oslo kommune vil ta kontrollen i Hafslund gjennom et nytt selskap, som både skal overta aksjene fra Fortum og Oslo kommune. Ettersom de to kontrollerer over 90 prosent av aksjene allerede, vil Oslo kommune gjennomføre tvangsinnløsing av de resterende aksjonærene som eventuelt ikke godtar tilbudet, med loven i hånd.

Fortum og kommunen håper å få gjennomført oppkjøpet i tredje kvartal, men det avhenger av at Oslo bystyre godkjenner avtalen, samt Konkurransetilsynet og andre relevante myndigheter ikke setter bremsene på.

Finnene blir med videre
Selv om Oslo kommune overtar alle aksjene i Hafslund gjennom denne avtalen, skal finske Fortum bli med videre.

Når oppkjøpet av Hafslund er gjennomført vil aksjene strykes fra Oslo Børs. Deretter vil selskapet bli delt gjennom en fisjon.

 • Alt som ikke har med produksjon å gjøre skal over i «Nye Hafslund».
 • Samtidig tar Fortum over 100 prosent av eierskapet i forretningsområdet Marked, som i dag driver med strømsalg kommersielt. Fortum kjøper dette til en fastsatt verdi på 4,5 milliarder kroner, inkludert gjeld og fratrukket eventuell kontantbeholdning (enterprise value, EV, per 30. september 2016).
 • Forretningsområdet Varme (fjernvarmedivisjonen) skal først kjøpe Klemetsrud-anlegget av Oslo kommune til en verdsettelse på 2,3 milliarder (EV per 30. september 2016).
 • Divisjonen Varme vil deretter bli eid 50/50 av kommunen og Fortum (dette siste kjøpet er verdsatt til 4,7 milliarder).
 • Forretningsområdet Produksjon vil eies 90 prosent av kommunen (gjennom E-CO Energi) og 10 prosent av Fortum. Verdsettelsen av denne divisjonen er 7,75 milliarder (EV per 30. september 2016).
 • De øvrige delene av Hafslund, inkludert nettdivisjonen og stab vil bli heleid av kommunen via «Nye Hafslund».
 • Eksisterende gjeld skal håndteres av «Nye Hafslund».

Byrådsleder Raymond Johansen peker på at de gjennom avtalen får med Fortum som en industriell partner på fjernvarme, når Hafslund Varme tar over Klemetsrud-anlegget. Anlegget leverer allerede varme til Hafslunds fjernvarmenett i dag.

Fortum eier i tillegg seks andre energigjenvinningsanlegg i Europa, og er involvert i grønn energi på flere fronter, inkludert infrastruktur for elbillading.

– Vi er glade for at Fortum vil bidra i det langsiktige arbeidet på Klemetsrud-anlegget. Her skjer det viktig teknologiutvikling, som karbonfangstprosjektet, der Fortum har spisskompetanse. En sammenslåing av selskapene og en sterk industriell og grønn partner vil styrke selskapets muligheter for å bli valgt som nasjonalt testanlegg for karbonfangst, sier Raymond Johansen.

Oslo Kommune og Fortum Corporation OYi har inngått en transaksjonsavtale den 26. april 2017 om eierskap og det fremtidige samarbeidet med Hafslund ASA Klemmetsrudanlegget AS, sammen benevnt «Selskapene», skriver Oslo kommune i en pressemelding.

Basert på vilkårene i Transaksjonsavtalen har OK og Fortum blitt enige om å gjennomføre en restrukturering av eierskapet i Selskapene og stryke aksjene utstedt av Hafslund fra notering på Oslo Børs («Transaksjonen»).

Gjennomføring av Transaksjonen vil blant annet være betinget av godkjenning fra Oslo bystyre (“Bystyret”) og myndighetsgodkjenninger som nærmere beskrevet nedenfor. Oslo Kommune og Fortum eier samlet per i dag 115 427 759 A-aksjer og 79 758 505 B-aksjer i Hafslund, som utgjør 91,29 % av stemmene og 87,83 % av aksjene i Hafslund.

Hovedelementene i Transaksjonen er som følger ifølge redegjørelsen som Oslo kommune har sendt ut :

 • Frivillig tilbud:  Oslo kommune vil, gjennom et heleid selskap (“Bidco”),      fremsette et frivillig tilbud for alle aksjene i Hafslund mot kontant oppgjør. Tilbudsprisen for hver av A- og  B-aksjene vil være NOK 100 fratrukket eventuelt utbytte utbetalt i 2017.
  Dersom Tilbudet gjennomføres etter 31. juli 2017 vil Tilbudsprisen inkludere rente på 3 måneders NIBOR pluss 0.5% fra og med 1 august 2017 til gjennomføring av Tilbudet. Fortum og Oslo kommune har forpliktet seg til å selge samtlige av deres      aksjer i Hafslund til Bidco til Tilbudsprisen i forbindelse med Tilbudet;
 • Tvangsinnløsning: Etter gjennomføringen av Tilbudet vil Bidco foreta tvangsinnløsning av eventuelle minoritetsaksjonærer i henhold til norsk lov om      verdipapirhandel («Tvangsinnløsningen»)  og Hafslunds aksjer vil strykes fra Oslo Børs;
 • Fisjon av Hafslund: Etter gjennomføringen av Tvangsinnløsningen vil Hafslund gjennomføre en  selskapsrettslig fisjon («Fisjonen») hvor samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser, bortsett fra de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tilhører Hafslund Produksjon,vil fisjoneres ut til et nytt selskap («Nye Hafslund»). Ved gjennomføringen av Fisjonen vil Bidco eie100 % av det gjenværende Hafslund (som blant annet omfatter Hafslund  Produksjon AS og Sarp Kraftstasjon AS («Produksjon»)) og Nye Hafslund (som blant annet omfatter Hafslund Marked AS («Marked»), Hafslund Varme AS («Varme») og Hafslund Nett AS «Distribusjon»);      og
 • Restrukturering av Hafslund og oppkjøp av KEA etter gjennomføringen av Fisjonen: Oslo Kommune og Fortum vil forplikte seg til å gjennomføre en restrukturering av  eierskapsapet i Produksjon, Varme, Marked, Distribusjon og KEA («Eierskapsrestruktureringen»).

En oversikt over hovedelementene og sluttresultatet for Eierskapsrestruktureringen er beskrevet nedenfor:

Enhet Sammendrag av transaksjon (1 Eierskap (2
Marked Fortum vil   erverve 100 % av Marked fra Nye Hafslund basert på en avtalt virksomhetsverdi   (enterprise value) på NOK 4,5   milliard per 30. September 2016 Fortum   100 %
Varme og KEA Varme vil   erverve 100 % av KEA fra Oslo Kommune basert på en avtalt virksomhetsverdi (enterprise value) på NOK 2,3 milliard   per 31. desember 2016, hvorpå Fortum og Oslo Kommune deretter vil erverve 50 % hver seg   av aksjene i Varme (inkludert KEA) fra Nye Hafslund basert på en avtalt   virksomhetsverdi (enterprise value)   for Varme (forut for kjøpet av KEA) på NOK 4,7 milliarder per 30. september   2016. OK           50 % Fortum   50 %(3
Produksjon Fortum vil   erverve 10 % og Oslo Kommune (gjennom E-CO Energi AS) vil erverve 90 % av Produksjon fra Bidco basert på en avtalt virksomhetsverdi (enterprise value) på NOK 7,75 milliarder per 30. september 2016. OK           90 % Fortum   10 %
Distribusjon Distribusjon   vil forbli hos Nye Hafslund OK         100 %

1)    Samtlige kjøpesummer utgjør virkelig verdi og er gjenstand for ordinære kjøpesumsjusteringer, blant annet med henblikk på endringer etter de angitte datoene for verdsettelse.

2)    Eierskap etter gjennomføring av Transaksjonen og Eierskapsrestruktureringen, inkludert direkte og indirekte eierskap.

3)    Fortum vil ha operasjonell styring over Varme (inkludert KEA) og selskapet vil regnskapsmessig bli konsolidert med Fortum gruppen. Det fremtidige samarbeidet/partnerskapet knyttet til Varme er regulert i en langvarig aksjonæravtale, med et særlig fokus på det pågående karbon oppsamlingsprosjektet på Klemetsrud.

Nye Hafslund vil eie Distribusjon som et helregulert nettselskap, og sikre eier og långivere stabile forutsetninger for framtidig inntjening. Selskapet vil ha som mål å opprettholde en kredittprofil som gir grunnlag for sammenlignbare lånevilkår med dagens Hafslund. Det forventes at all eksisterende rentebærende gjeld i Hafslund blir overført til Nye Hafslund, og at en del av denne gjelden vil bli nedbetalt for å gi en ønsket balanse, utbyttekapasitet og kredittverdighet for Nye Hafslund.

Gjennomføringen av Transaksjonen og forpliktelsene til hver av Oslo Kommune og Fortum er betinget av følgende:

 • Bystyrets godkjenning av Transaksjonsavtalen
 • Godkjenning for Transaksjonen fra relevante konkurranserettslige myndigheter (herunder konkurransetilsynet i Norge, Sverige og Finland) og Olje- og energidepartementet (i henhold til den norske industrikonsesjonsloven).

Forventet tidsplan:

 • Fisjonen      forventes godkjent av styret i Hafslund omkring 16. mai 2017, og av den      ekstraordinære generalforsamlingen i Hafslund omkring 19. juni 2017.
 • Bystyret      forventes å stemme over Transaksjonsavtalen den 14. juni 2017.
 • Myndighetsgodkjenningene      forventes i andre halvdel av juni 2017.
 • Tilbudet      er planlagt fremsatt omkring 1. juli 2017 med en akseptperiode på rundt 4      uker.
 • Oppgjør      for Tilbudet og Tvangsinnløsningen vil finne sted omkring 1. august 2017.
 • Gjennomføringen      av Fisjonen vil finne sted umiddelbart etter gjennomføring av Tilbudet og      Tvangsinnløsningen.
 • Eierskapsrestruktureringen      vil gjennomføres så snart som mulig etter 1. august 2017.

Gjennomføringen av Transaksjonen og Eierskapsrestruktureringen er forventet å finne sted i løpet av tredje kvartal 2017.

Kommentarer

kommentarer