Lovforslaget følger opp regjeringens målsetting om forenklinger i dette lovverket fra 1917, som vi varslet i stortingsmelding om energipolitikken mot 2030 «Kraft til endring».

Det skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Gjennom 100 år er det gitt en rekke konsesjoner til stor og regulerbar vannkraft i Norge i medhold av industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven. Dette lovverket har bidratt til utbygging av en fornybar og sikker elektrisitetsforsyning over hele landet, med betydelige inntekter for de offentlige kraftutbyggerne og andel av verdiskapingen til utbyggingskommunene.

– Jeg er stolt over å legge frem et lovforslag som forenkler, oppdaterer og moderniserer vår 100 år gamle konsesjonslovgivning. En lovteknisk revisjon vil gjøre vannkraftlovene skodd for fremtiden og lettere tilgjengelig for alle brukere. Lovrevisjonen viderefører mer enn hundre års rettstradisjon, og styrker grunnmuren for fremtidig forvaltning av vannkraftressursene her til lands.

Til sammen vil de foreslåtte endringene gjøre konsesjonslovgivningen for vannkraft lettere tilgjengelig for tiltakshaver, grunneiere, sentral og lokal forvaltning, organisasjoner og andre brukere av lovverket. 

Forslaget innebærer en språklig og strukturell modernisering av industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven. Lovene reflekterer eldre tiders samfunnsforhold, lovteknikk og språk. Selv om lovene har blitt endret en rekke ganger gjennom alle disse årene, har det aldri vært foretatt noen slik helhetlig gjennomgang av lovene som nå fremlegges for Stortinget.

Lovproposisjonen vil medføre betydelige forenklinger uten at det gjøres materielle endringer i dette lovverkets grunnpilarer om offentlig eierskap og kontroll, statlig og fylkeskommunal forkjøpsrett til vannfall, avståelse av konsesjonskraft og innbetaling av konsesjonsavgifter til blant annet utbyggingskommunene.

På enkelte områder slik som saksbehandlingsregler, hjemmel for konsesjonsvilkår, ekspropriasjon og rettslig skjønn og for vilkår om natur- og miljøinteresser ved kraftutbygging, foreslås det noen mindre endringer som gir et mer veltilpasset og moderne lovverk. Innspill fra den offentlige høringen av departementets forslag er fulgt opp i betydelig grad.