Nyhetsartikkel

30 mars 2017

Bedret årsresultat for E-CO Energi

E-CO Energi fikk et årsresultat på 590 millioner kroner i 2016 mot 533 millioner kroner i året før.

Høyrere kraftpriser er hovedårsak til resultatforbedringen. Styret foreslår et utbytte på 610 millioner kroner.

– E-CO Energi oppnådde et godt resultat i 2016. Konsernet hadde god drift på anleggene og disponerte sine produksjonsressurser godt med høy produksjon i perioder med gode priser, sier Tore Olaf Rimmereid, administrerende direktør i E-CO Energi.

E-CO Energi fikk høyere driftsinntekter og bedre resultat i 2016 sammenlignet med året før. Høyere spotpriser er hovedårsak til forbedringen. Resultatbidrag fra finansiell kraft- og valutasikring ble vesentlig lavere enn i 2015, men vellykket produksjonsdisponering bidro til at konsernet likevel oppnådde en høyere salgspris enn den timeveide spotprisen for 2016.

Driftsinntektene ble 2.723 millioner kroner som er 212 millioner kroner høyere enn i 2015. Hovedårsak til økningen er høyere spotpriser, som økte med i gjennomsnitt 33 prosent i de prisområder E-CO har sin kraftproduksjon (NO5 og NO1). Konsernets oppnådde salgspris var 8 prosent høyere enn gjennomsnittlig områdepris. I 2015 var salgsprisen 34 prosent høyere som følge av bidrag fra prissikringen. Økt produksjon bidro også noe til inntektsøkningen. Konsernets kraftproduksjon ble 10.737 GWh, som er 176 GWh høyere enn i 2015.

Driftskostnadene ble på samme nivå som året før, slik at driftsresultatet på 1.559 millioner kroner var 212 millioner kroner høyere enn i 2015. Resultatet før skatt ble 1.340 millioner kroner, en økning på 224 millioner kroner fra 2015. Skattekostnaden økte fra 583 millioner kroner i 2015 til 750 millioner kroner i 2016. Økt grunnrenteskatt står for størstedelen av økningen.

Års­resultatet ble 590 millioner kroner i 2016, en økning på 56 millioner kroner.

Investeringer ble på 335 millioner kroner. Investeringene i 2016 består av pågående arbeid på de nye kraftverkene Rosten og Nedre Otta, samt vedlikeholdsinvesteringer. Rosten ble påbegynt i 2014 og planlegges ferdigstilt i 2018. Beregnet totalproduksjon er 195 GWh, og E-CO Energis eierandel er 44 prosent. Anleggsarbeidet i Nedre Otta startet i 2016, og planlagt ferdigstillelse er i 2020. Kraftverket har en beregnet normalproduksjon på 315 GWh. E-CO Energis eierandel er 27 prosent.

Styret i E-CO Energi foreslår et utbytte på 610 millioner kroner til eier, Oslo kommune.

Overgang til IFRS og endring av delårsrapportering
Konsernet vil med virkning fra regnskapsåret 2017 gå over til rapportering etter internasjonal regnskapsstandard IFRS, samt endre delårsrapportering fra kvartal til halvår.

NØKKELTALL
(beløp i millioner kroner) 2016 2015 2014
Resultat
Driftsinntekter 2 723 2 511 2 863
Driftsresultat 1 559 1 347 1 698
Resultat før skatter 1 340 1 116 1 491
Årsresultat 590 533 713
Kapitalforhold
Totalkapital 16 373 15 636 16 064
Ansv. lån Oslo kommune 3 347 3 347 3 347
Egenkapital 5 891 5 911 6 063
Likvider 1 069 349 608
Egenkapitalandel 36 % 38 % 38 %
Netto rentebærende gjeld 7 081 7 268 6 924
Utbytte 610 685 740
Egenkapitalrentabilitet 1 10 % 9 % 12 %
Totalkapitalrentabilitet 2 10 % 9 % 11 %
Kontantstrøm
Kontantstrøm fra virksomheten 1 213 689 694
EBITDA 1 837 1 621 1 971
EBITDA-margin 3 67 % 65 % 69 %
Annet
Antall ansatte 172 177 174
Kraftproduksjon (GWh) 4 10 737 10 561 10 579
1Årsresultat / gjennomsnittlig egenkapital
2Ordinært resultat før skatter + finanskostnader / gjennomsnittlig totalkapital
3 Driftsresultat + avskrivninger / driftsinntekter
4 Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper

Kommentarer

kommentarer