Nyhetsartikkel

02 mars 2017

Kommunene må få innsyns- og klagerett over eiendomsskatt på vannkraftanlegg

Kommunene må få innsyns- og klagerett i eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftanlegg.

LVK har sendt sin høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om innsyns- og klagerett for kommunene over de statlige skattemyndighetenes verdsetting av kraftanlegg for eiendomsskatteformål. Forslaget ble fremmet 8. desember 2016, med høringsfrist til 8. mars 2017. LVK oppfordrer kommunene om å sende egne uttalelser.

Bakgrunn
LVK har lenge bedt om at kommunene må få innsyns- og klagerett i eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftanlegg. Slike anlegg verdsettes av sentrale skattemyndigheter, og er det eneste eiendomsskatteobjektet kommunene ikke har innsyn eller klagerett over.

Stortingsflertallet vedtok 28. april 2016 å be regjeringen fremme lovforslag om innsyns- og klagerett for kommunene over de statlige skattemyndighetenes verdsetting av kraftanlegg for eiendomsskatteformål.

Departementets forslag må klargjøres
LVK påpeker i uttalelsen at departementets forslag ikke vil gi sikkerhet for at kommunene vil kunne få tilstrekkelig innsyn til å kunne utøve reell kontroll. Kommunene må – for å kunne kontrollere eiendomsskattegrunnlaget – også få innsyn i opplysninger og grunnlag for eksempelvis grunnrenteskatten og inntektsskatten.

Kommunene må også gis innsyns- og klagerett for naturressursskatten
LVK mener videre at de samme hensynene som tilsier innsyns- og klagerett i eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg, også tilsier innsyns- og klagerett over grunnlaget for naturressursskatten. Kommunene er skattekreditor for begge skattene.

At det er behov for en lovfestet klagerett over Skattekontorets (SFS) vedtak om naturressursskatt illustreres ved at SFS 16. februar 2017 nektet en kommune innsyn i fastsettelsen under henvisning til taushetsplikten. Dette til tross for at naturressursskatten var kraftig redusert i vedkommende kommune.

Revidert høringsuttalelse
LVKs utkast er tidligere sendt kommunene med forbehold om at det kunne bli gjort mindre justeringer. Høringsuttalsen som er sendt departementet i dag inneholder noen mindre endringer sammenholdt med utkastet. LVKs høringsuttalelse er vedlagt her.

Kommentarer

kommentarer