Reaktorn Oskarshamn 2 har inte varit i drift sedan 2013, men den konkreta nedmonteringen startar först om ett år. Nyligen blev det klart att det blir företaget General Electric Hitachi som ska utföra nedmonteringen, det som kallas segmentering, av de interna delarna av reaktortankarna.

– Förberedelserna startade direkt nu i januari och omfattar färdigställande av segmenterings- och packplanerna och lite senare i år så kommer vi påbörja etableringen av utrustning och personal. Det rör sig om ett tiotal personer som blir engagerade när projektet är i gång, säger Fredrik Vitabäck, nordisk försäljningschef på GE-Hitachi til Ny Teknik.

Transporten av det använda kärnbränslet från O2 till mellanlagret Clab i Oskarshamn började under förra året. De nedmonterade reaktordelarna ska mellanlagras i ett bergrum, som byggdes i samband med att O1 och O2 togs i drift.

– Avfallet från de segmenteringsarbeten som vi har utfört förvaras i detta bergrum. Och vi planerar för att förvara det avfall som uppstår vid de kommande segmenteringarna av reaktorernas interna delar i samma bergrum, säger Jörgen Eriksson, senior adviser på OKG:s avvecklingsavdelning.

Läs mer: Han monterar ned reaktorn i Barsebäck

De interna reaktordelarna räknas som långlivat avfall, och ska lagras i slutförvaret i Forsmark. Men det finns inget formellt beslut än för slutförvaret, som beräknas bli klart omkring 2040.

Förra året kom beskedet att avvecklingen av flera svenska reaktorer ska starta i förtid, jämfört med deras beräknade livslängd. Därför kommer det att bli fråga om lösningar med mellanlager på flera håll, när nedmonteringar av reaktorer drar i gång.

– Tanken är att vi ska förvara avfallet i vårt bergrum till 2040. Då ska vi avveckla O3. Eventuellt får vi utöka vår mellanlagring, säger Jörgen Eriksson på OKG.

Förvaret för kortlivat avfall, SFR i Forsmark, ska byggas ut för att rymma delar av rivningsavfallet. Inte heller där finns något beslut än om utbyggnad.

Arbetet med nedmontering ska starta om ett år för Oskarshamn 2, och under 2019 för Oskarshamn 1. Hela projektet ska vara klart 2020. Sedan tar resten av rivningen vid. Enligt tidsplanen ska marken vara återställd 2026.

Läs mer: Över 20 000 jobb försvinner med kärnkraften

Hur mycket pengar kontraktet för O1 och O2 omfattar har parterna inte offentliggjort.

Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har tidigare uppgett att det kostar omkring 2 miljarder kronor att riva en reaktor. Nyligen presenterade SKB nya siffror för hela hanteringen av kärnavfallet i Sverige, där rivningsavfall och reaktordelar ingår samt allt arbete med nedmontering och rivning.

Kostnaden uppskattas till 141 miljarder kronor, vilket är flera miljarder kronor dyrare än i den senaste beräkningen för fyra år sedan. All hantering av kärnavfallet i Sverige bekostas av Kärnavfallsfonden, dit ägarna till kärnkraftverken och anläggningarna får betala in avgifter.

Avvecklingen av svensk kärnkraft i årtal

Avvecklingen på svenska kärnkraftverk:

1999. Barsebäck 1 stängs.

2005. Barsebäck 2 stängs.

2013. En stor modernisering inleds av Oskarshamn 2. Den genomförs, men reaktorn tas inte i drift igen.

2017. Oskarshamn 1 ska stängas.

2019. Ringhals 2 ska stängas.

2020. Ringhals 1 ska stängas.

Sverige har i dag tre kärnkraftverk med tillsammans nio reaktorer i drift. Forsmark i Uppland med tre reaktorer, Oskarshamn i Småland med två reaktorer och Ringhals i Halland med fyra reaktorer.

Under 2015 producerade svenska kärnkraftverk 54 terawattimmar elektricitet, vilket var 34 procent av Sveriges elproduktion.

Oskarshamnsverket drivs av OKG, som ägs av tyska energiföretaget Eons bolag Uniper. Uniper äger också Barsbäcksverket.

Statliga energikoncernen Vattenfall äger Ringhals och Forsmark.