Nyhetsartikkel

29 november 2016

Energiföretagen Sverige medverkar i skatteutredning

Finansdepartementet har nu beslutat att även branschen ska få vara representerad i den skatteutredning som berör kraftvärme- och fjärrvärmeproduktion som regeringen tillsatte i juni i år.

Erik Thornström blir Energiföretagen Sveriges representant i utredningens expertgrupp. Det första mötet i utredningen som branschen medverkar på äger rum den 15 december.

Utredningen om skatter på avfallsförbränning, NOX och CO2 ska:

  • se över förutsättningarna för avfallsförbränning samt analysera behovet av att införa skatt på förbränning av avfall,
  • se över om kväveoxidavgiften kan göras mer verkningsfull ur miljösynpunkt och samhällsekonomiskt effektiv, i första hand genom att den görs om till en skatt,
  • lämna förslag på hur prissignalen på utsläpp av fossil koldioxid inom EU:s system för handel med utsläppsrätter kan kompletteras med andra ekonomiska styrmedel vad gäller el- och värmeproduktion.

Utredningen ska redovisa sitt arbete till Finansdepartementet senast den 1 juni 2017. Särskild utredare är kammarrättslagman Petter Classon, Göteborg. Utredningens kansli består i övrigt av tre utredningssekreterare.

Energiföretagen Sverige samråder om skatteutredningen i medlemskretsen med flera medlemsgrupperingar. Vi har också regelbundna avstämningar med bland andra Avfall Sverige.

Tveksamt om föreslagna skatter leder till minskad miljöpåverkan
Energiföretagen Sverige välkomnar att vi nu är representerade i utredningens expertgrupp och vi bistår gärna utredningen med underlag i de olika frågeställningarna. Energiföretagen Sverige ser dock med oro på  inriktningen av utredningens arbete, där de olika nya skatterna motiveras utifrån miljöskäl men i praktiken blir fiskala.

Erfarenheterna från den avfallsförbränningsskatt som togs bort så sent som 2010 visade att den inte bidrog till att nå de avfalls- och energipolitiska målen. Att öka kostnaderna för energiåtervinning av avfall löser inte målsättningarna om cirkulär ekonomi utan det kräver andra åtgärder.

Att göra om dagens kväveoxidavgift till skatt innebär inte att miljöstyrningen i sig ökar utan blir istället en kraftig ökning av branschens skattekostnader och att ger staten ökade skatteintäkter.

Att öka skattebelastningen försämrar kraftvärmens och fjärrvärmens konkurrenskraft. Detta strider mot Energikommissionens energiöverenskommelse från i juni där det framgår att: ”En konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och minskad elanvändning i uppvärmningen är förutsättningar för att klara den förnybara el- och värmeförsörjningen under kalla vinterdagar.”

Energiföretagen Sverige menar att återinförandet av dubbla styrmedel inom den handlande sektorn kommer att innebära ökade kostnader för svenska anläggningar – utan att det påverkar utsläppen totalt sett inom EU, vilket till exempel Miljömålsberedningen lyfte i det betänkande den lämnade i juni. Därför bör i princip dessa utsläpp inte vara föremål för ytterligare nationella styrmedel, som till exempel en koldioxidskatt.

Kommentarer

kommentarer