Nyhetsartikkel

27 november 2016

Lägre vindkraftsproduktion trots fortsatt utbyggna

03.

Branschorganisationen påpekar att elnäten skyndsamt måste byggas ut då vindkraftsutbyggnaden huvudsakligen sker i norra Sverige.

Svensk Vindenergis prognos visar att den samlade årsproduktionen från svenska vindkraftverk minskar från 16,5 TWh år 2015 till 14,2 TWh under 2016, trots att ny vindkraft motsvarande en helårsproduktion om totalt 1,3 TWh har tillfört kraftsystemet före årets slut. Förklaringen ligger framförallt i att fjolåret var ovanligt vindrikt, medan 2016 hittills har varit ett ganska vindfattigt år.

– De naturliga vindvariationerna ger större avtryck i produktionssiffrorna. Skillnaden mellan 2016 och 2015 kan bli 2,3 TWh, vilket motsvarar den genomsnittliga årliga ökningen den senaste femårsperioden, säger Charlotte Unger Larsson, vd Svensk Vindenergi.

Under det tredje kvartalet 2016 har det beslutats om investeringar i vindkraft avseende 66 MW, vilket är en nedgång med 58 procent jämfört med kvartalet innan, men 29 procent högre jämfört med samma period 2015. Ser man till de senaste 12 månaderna är det en nedgång om 12 procent jämfört med året innan, rullande tolv månader. Merparten av investeringarna sker i norra Sverige men eftersom elbehovet i huvudsak finns i södra Sverige, ökar belastningen på den redan idag ansträngda överföringskapaciteten från norr till söder.

– Vi har påtalat problemet för regeringen och Svenska kraftnät under flera års tid. Utbyggnaden av elnäten måste påskyndas för att undvika att elen blir inlåst i norr. Tillståndsprocesserna är alldeles för långa och behöver kortas ned, avslutar Mattias Wondollek, ansvarig elnät och marknad på Svensk Vindenergi.

Se statistik och prognos

Kommentarer

kommentarer