Nyhetsartikkel

28 september 2016

Anonym varsling til myndighetene er ikke veien å gå

KS Bedrift er skeptiske til forslaget om anonym varsling til myndighetene.

Det går frem av organisasjonens høringsuttalelse om forslag til endring i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling.

KS Bedrift er positive til et godt regelverk til vern for varslere. Arbeidstakeres rett til å varsle om kritikkverdige forhold styrker i utgangspunktet en kultur for åpenhet og et sunt ytringsklima i bedriftene.

Vi er likevel skeptiske til forslaget om hemmelighold av identiteten til de som varsler til offentlige myndigheter. Dette kan hindre at saken blir fullstendig opplyst ved at bedriften ikke får anledning til å oppklare uklarheter gjennom dialog med varsler.

Vi peker også på at anonymitet kan senke terskelen for å komme med «falske» varsler for å sverte bedriften eller ledelsen. KS Bedrift advarer mot faren for at offentlige myndigheter på denne måten kan bli misbrukt.

En regel om anonymitet kan også gi varslere «falsk trygghet» i og med at en varsler aldri vil kunne være sikker på at identiteten vil kunne holdes skjult dersom saken på et tidspunkt blir brakt inn for retten.

Klargjøring av reglene
KS Bedrift støtter punktet om det skal framgå direkte av lovteksten hvilke minimumskrav som stilles til varslingsrutinene. Dette er en klargjøring og en god veiledning til bedriftene.

Vi er også enig i at de mindre bedriftene bør unntas fra kravet om å lage egne rutiner for varsling. Grensen for dette unntaket kan med fordel settes til bedrifter med færre enn 20 ansatte, og ikke til bedrifter med færre enn 10 ansatte slik det legges opp til.

Forholdene i små bedrifter er normalt såpass oversiktlige at krav om egne varslingsrutiner er unødvendig.

Høringsuttalelsen kan du lese her

 

Kommentarer

kommentarer