Nyhetsartikkel

29 januar 2021

7,1 TWh kraftproduksjon ble satt i drift i 2020

I fjerde kvartal 2020 viser NVEs oversikt at det ble satt i drift 3,3 TWh ny kraftproduksjon. Dette bidrar til at det til sammen i 2020 ble det satt i drift 7,1 TWh vann- og vindkraftproduksjon i Norge. Tilsvarende tall for 2019 var 2,3 TWh. Vindkraft utgjorde 6,1 TWh av den nye kraftproduksjonen i 2020, opplyser NVE.

Vinkeloverløp Moelv kraftverk

Det ble satt i drift 3,3 TWh ny kraftproduksjon i fjerde kvartal

I fjerde kvartal ble det satt i drift syv vindkraftverk i tillegg til at Hundhammerfjellet vindkraftverk ble reetablert. Totalt i 2020 ble det i drift 15 nye vindkraftverk. I 2020 er det samlet satt i drift 6,1 TWh ny vindkraftproduksjon, hvorav 3,1 TWh startet produksjon i fjerde kvartal. I fjerde kvartal ble det satt i drift tre vindkraftverk i Trøndelag og ett vindkraftverk i hver av fylkene Rogaland, Vestland, Nordland og Finnmark.

Hvis vi regner med de turbinene som har startet å produsere kraft i vindkraftverk som er delvis i drift, har vi nå til sammen 13,1 TWh vindkraftproduksjon i Norge.

I fjerde kvartal ble det satt i drift til sammen 0,2 TWh ny vannkraftproduksjon. I 2020 ble det samlet satt i drift 1 TWh ny vannkraft, fordelt med omtrent like mye på små vannkraftverk, nye kraftverk over 10 MW og opprustings- og utvidelsesprosjekter.

Ved utgangen av 2020 er dermed midlere årsproduksjon fra vannkraft på 136,4 TWh.

Rapporten Ny kraftproduksjon 4. kvartal 2020 finner du her

6,2 TWh ny kraft er under bygging

NVE har ved årsskiftet registrert 104 vind- og vannkraftprosjekter under bygging. Når disse er satt i drift vil de bidra med 4 TWh ny vindkraftproduksjon og 2,3 TWh vannkraftproduksjon. 0,2 TWh av vindkraftproduksjonen som er under bygging, leverer allerede strøm til nettet fra ett vindkraftverk som satte i drift de første turbinene i fjor.

Innenfor perioden med utbygging av kraftverk som kan delta i ordningen med elsertifikater vil 2020 bli året med mest ny kraftproduksjon. I 2021 er det forventet at det blir satt i drift 5,7 TWh ny kraftproduksjon.

Nye konsesjonsvedtak

I løpet av kvartalet ga myndighetene endelig tillatelse til fire vannkraftprosjekter med en samlet produksjon på 4,4 GWh. Videre ble det gitt avslag til to vannkraftprosjekter.

Kommentarer

kommentarer