Nyhetsartikkel

22 juni 2018

Flertall går mot fullt salg

Takket nei til 80 millioner kroner.
Et bredt flertall i Oppdal komunestyret avviste forslaget fra

ordfører og rådmann omå selge resten av OppdalEverk til TrønderEnergifor 80 millioner kroner.

Torsdag avgjorde kommunestyret iOppdal om den andre halvdelenav everket skulle selges tilTrønderEnergi som i april fikkkjøpe 49,9 prosent av aksjene oghele kraftomsetningen.
Som OPP avslørte forrigeuke betaler det trønderske
kraftkonsernet 62,725 millionerkroner for nettselskapet,
pluss 18,7 millioner kroner forkraftsalget som skilles ut i et egetselskap.
TrønderEnergi var villig til å betaleytterligere 79,1 millioner kronerfor å sikre seg de resterende 50,1 prosent av aksjene i everket innen1. juli, viser det fremforhandledeforslaget til opsjonsavtale.
Dokumentet er unntattoffentlighet, men OPP vet innholdet. En lengre opsjon som går ut neste år gir kommunen 6 millioner kroner mindre foraksjene.

Men som ordfører Kirsti Welander bekreftet alleredepå Aps gruppemøte mandag kveld, ønsker neppe kommunestyreflertallet å selge alt nå.

– Det blir ikke flertall for salg torsdag slik jeg hører stemningen her, konstaterte enskuff et Welander etter at den enkelte partifelle hadde gitt sin stemmeforklaring før kommunestyremøtet torsdag.

Engasjementet rundt everksaken har eksplodert de siste ukene, særlig etter at de everkansattesamt El- og IT-forbundet gikk ut mot salg.

Forrige uke kom også Oppdal næringsforening på banen med

samme budskap i et brev tilkommunestyret.

– Jeg har aldri opplevd et slikt trøkk som i denne saken, sa
Tor Snøve i gruppemøtet. Han fortalte om mange  henvendelser fra både innbyggere og næringsliv de siste
dagene. Oppfordringen har vært entydig: – Ikke selg hele everket!
Forslaget til opsjonsavale sier blant annet dette om arbeidsplassene
:
Antall arbeidsplasser i everket skal fra 19 til 14, i hovedsak somresultat av naturlig avgang. Denne reduksjonen er for øvrig selskapet innstilt på å gjennomføre som en del av effektiviseringen, uavhengig av salg.
14 ansatte tilbys fast og relevant stilling i TrønderEnergi
Nett (TEN) eller konsernet i fem år, og oppdrag utenfor Oppdalkommune må påregnes.
Etter fem år anslår TEN at det er behov for 10-12 ansatte i Oppdal, primært knyttet til planlegging og drift av nett.
TEN forplikter seg til å beholde lokalitetene i Oppdal i
ti år, noe forhandlingsutvalget mener bidrar til å sikre lokal
tilstedeværelse.
Saksfremlegget viser videre at nettleien vil være 12,9 millioner
kroner dyrere for Oppdals-samfunnet med everket som nett-
eier fremfor TrønderEnergi, og at dette øker til 13,5 millioner kroneri 2027.
De everkansatte har problematisert dette regnestykket, og det er argumentert med at selskapet vil nyte godt av en ny ordning med utjevning av nettleien som er varslet i Stortinget til høsten.
Forhandlingsutvalget betviler dette fordi selskapet regnes som
middels stort, og everket har tidligere ikke mottatt tilsvarende
tilskudd.
«Forhandlingsutvalget vurderer det som sannsynlig at et større nettselskap vil ha større mulighet til å nå kravene om effektivitet og lave kostnader på grunn av stordriftsfordeler», heter det i innstillingen fra ordfører og rådmann.

Kilde: Opdalinen

Kommentarer

kommentarer