Nyhetsartikkel

07 februar 2018

Energi Norge: Fem myter om ACER og kraftmarkedet

Stortinget er i ferd med å behandle innføring av EUs tredje energimarkedspakke i norsk lovverk. Dette innebærer blant annet at Norge tilsluttes EUs energibyrå, ACER, skriver Energi Norge på sine nettsider.

Enkelte aktører har i debatten trukket frem forhold som ikke har noe med lovendringen å gjøre – for eksempel strømpriser, naturvern og råderett over vannkraften.

Fem myter om ACER og kraftmarkedet

– Norske forbrukere og næringsliv har i årevis hatt glede av krafthandel med Europa. Det har gitt oss mulighet til å importere når vi mangler strøm, og eksportere når vi har overskudd. Når EU nå har revidert sine regler for strømmarkedet, er det viktig at dette tas inn i norsk lovverk slik at vi kan sitte tettest mulig på de prosessene som regulerer markedet, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Han mener debatten tidvis har vært på villspor, og at det er brukt argumenter som ikke har noe med lovendringen å gjøre.

1) Lovendringen handler IKKE om å pålegge bygging av nye kabler.

ACER kan ikke pålegge Norge å bygge nye strømkabler til utlandet. Det er det konsesjonsmyndigheten i Norge som gjør, det vil si Olje- og energidepartementet (OED), i samarbeid med myndighetene i andre enden av kabelen. Strømflyten avhenger av tilbud og etterspørsel, dette er heller ikke noe ACER styrer.

2) Lovendringen handler IKKE om økte strømpriser.

Deltakelsen i ACER påvirker ikke strømprisene i Norge. Vi har lenge vært en del av et europeisk kraftmarked, hvor prisen på CO2 og kull er sentrale faktorer i prisutviklingen. Slik vil det fortsatt være. Lovendringen endrer heller ikke at Norden forventes å ha et betydelig kraftoverskudd i 2030. Det europeiske kraftmarkedet er for øvrig organisert etter modell av det norske/nordiske.

3) Lovendringen handler IKKE om å avgi suverenitet til EU.

ACER, får ikke vedtaksmyndighet overfor Norge eller norske markedsaktører. Det er EFTAs overvåkningsorgan, ESA, som også i fremtiden vil kunne fatte vedtak som gjelder Norges etterlevelse av det felleseuropeiske regelverket. Slik har det vært innenfor EØS-samarbeidet siden starten i 1994, skriver Energi Norge.

4) Lovendringen handler IKKE om å gi EU råderett over norsk vannkraft.

Det norske regelverket for eierskap i vannkraftproduksjon sier at det må være minst to tredelers offentlig eierskap, slik at private aktører maksimalt kan eie én tredel. Men i praksis er hele 90 prosent av norsk vannkraft eid av kommuner, fylkeskommuner og staten. Innføring av EUs tredje energimarkedspakke og deltakelse i ACER endrer ikke dette.

5) Lovendringen handler IKKE om «effektkjøring» eller økt miljøbelastning på norske elver.

ACER kan ikke pålegge oss å bygge nye kabler til utlandet, og miljømål i norske vassdrag besluttes i Norge. Dermed kan tilslutningen til ACER heller ikke føre til økt «effektkjøring» av norske vannkraftverk, det vil si raske endringer i produksjonen for å dekke kortvarige variasjoner i kraftbehovet. I den grad Norge velger å utvide denne typen produksjon, vil det i hovedsak være kraftverk ved utløp til magasiner eller hav som ikke påvirker vassdragene.

Fordeler med EUs tredje energimarkedspakke:
  • Styrker samarbeid for å nå klima- og forsyningssikkerhetsmål på en effektiv måte
  • Hindrer at monopolister misbruker sin markedsposisjon på bekostning av forbrukerne
  • Øker transparensen og forbrukerhensynet i energimarkedet
  • Sørger for at regulatorene som skal overvåke markedsaktørene er uavhengige
  • Styrker samarbeid mellom landene om sentralnett og kraftmarkeder

Fredag 2. februar ble det avholdt høring i Stortingets energi- og miljøkomité. Se opptak fra høringen her .

LES OGSÅ:

«Heller ikke når det gjelder energi, er Norge en øde øy» Dagbladet på lederplass

«Norske forbrukere kommer ikke til å blø. Strømmen er superbillig i Norge.»  Astrid Meland, kommentator i VG
«Den kraftkrevende industrien lar seg ikke skremme av ACER»  NRK.no

Kommentarer

kommentarer