Nyhetsartikkel

07 februar 2018

Distriktsenergi anbefaler tilsltning til ACER

Tredje energimarkedspakke handler i stor grad om konstitusjonelle spørsmål. Dette gjelder tilknytningen til EUs energibyrå, ACER og om opprettelsen og rollen til RME «Reguleringsmyndigheten for energi», samt spørsmålet om en uavhengig klageinstans, mener daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi.

Den 2. februar holdt Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi, et innlegg for Stortingets Energi og miljøkomité i forbindelse med komiteens høring på 3 energimarkedspakke og dens innlemmelse i EØS-avtalen. Der sa han ifølge Distriktsenergis nettsider:

Norge må være med Europas Kraftmarked
– Jeg var svært tydelig overfor Energi og miljøkomiteen at det er viktig at Stortinget fatter en beslutning som ikke legger hindringer i veien for norske aktørers deltagelse i kraftmarkedet i EU og EØS. EUs medlemsland har satt seg hårete mål for ny energi. Det europeiske kraftsystemet skal gjennomgå store endringer de kommende tiårene. Norge er allerede en del av dette, både gjennom eksisterende kabler og gjennom EØS-avtalen. Vi forholder oss allerede til en rekke kjøreregler som er felles for energisektoren i Europa. ACER gir oss litt mer innflytelse over dette, og en plass ved bordet når beslutninger i tvister skal fattes. Det er særlig viktig i en tid der kraftsystemene går gjennom rask endring, sier Knut Lockert.

– Eksisterende og nye kabler til kontinentet understreker vår tilknytning til Europa. Vi må få solgt den kraften vi ikke bruker selv og vi er avhengige av å importere i tørrår. Det er også slik at Norge bør spille en rolle mot ett utslippsfritt samfunn i Europa fram mot 2050. I dette perspektivet kan vi ikke stille oss utenfor eller på siden i forhold til Europa. Skal vi være en del av dette og det må vi, så må vi tilpasse oss uansett. Gjennom deltagelse i ACER som foreslått har vi i det minste en plass ved bordet og en påvirkningsmulighet, fortalte Lockert stortingsrepresentantene.

RME- reguleringsmyndigheten overtar viktige oppgaver fra NVE.
Reguleringsmyndigheten (RME) overtar NVE-oppgaver. I dag er det NVE som er reguleringsmyndighet på energispørsmål. Innføringen av EUs tredje energimarkedspakke medfører at Stortinget denne våren skal ta stilling til en ny uavhengig klageinstans, – RME –  som får ansvaret for helt sentrale deler av NVEs oppgaver.

I sitt innlegg understreket Lockert at RME-oppgavene er helt sentrale for energibransjen og for Distriktsenergi.

– Vi snakker blant annet om tariffer, økonomisk regulering, utenlandskabler og sluttbrukermarkedet. Hvordan disse oppgavene ivaretas politisk og regulatorisk er dermed av stor interesse, fortalte Lockert til komitemedlemmene.

Eldirektivet krever at RME er uavhengig, og dette innebærer uavhengighet fra markedsinteresser, politiske interesser, andre offentlige organer og private foretak ved utførelse av regulatoroppgaver. Det er også slik at vedtak fattet av RME kan påklages og i så fall går klagen til en uavhengig klageinstans foreslått lagt til Bergen. Summen av at RME skal være uavhengig fra politisk kontroll og at klagesakene til RME skal sendes til egen klageinstans, som også skal ligge utenfor direkte politisk kontroll, kan innebære betydelige endringer. Det er viktig at Stortinget har en klar oppfatning av hva dette i praksis betyr og hva som skal legges i kravet til uavhengighet, sa Lockert.

Argumenterte mot det funksjonelle skillet
Lockert benyttet også anledningen til å slå et slag mot regjeringens forslag til det funksjonelle skillet.

–  Direktivet legger til grunn en juridisk og funksjonell uavhengighet for RME. Juridisk og funksjonell uavhengighet ligner jo svært på begreper myndighetene har stilt krav om til bransjen, nemlig kravet til selskapsmessig og funksjonelt skille, som skal gjennomføres innen 2021, med mindre lovgiver bestemmer noe annet.  Det har dere all mulighet til den 16. mars, bare for å ha sagt det, understreket Lockert til komiteen, og la til:

– Ved opprettelsen av RME som er EU bestemt, har både NVE sjefen og statsråden tatt til orde for en minimumsløsning, som er slik at Norge skal gjøre det vi må med hensyn til EU, men heller ikke mer. Det er et forståelig standpunkt. Det underlige er at når det gjelder det selskapsmessige og funksjonelle skillet er kravene statsråden vil påføre bransjen strengere en EUs krav. Her har EU som kjent lagt seg på et krav til selskaper over 100 000 kunder mens myndighetene har kjørt dette regelverket på alle selskaper uavhengig av størrelse, sa Lockert.

En modell for staten og en annen for bransjen
Lockert fortalte storingsrepresentantene at Distriktsenergi forstår NVEs tilnærming godt.

– Men vi stiller vi oss undrende til at det stilles helt andre krav til uavhengighet til de minste nettselskaper i Norge, når vi snakker om et selskapsmessig og funksjonelt skille, enn de krav myndigheten stiller til eget organ RME, med samme utgangspunkt til nøytralitet og uavhengighet. Argumentene som brukes på vegne av NVE/RME er de samme som nettselskapene ikke har blitt hørt med i sine bestrebelser etter å jobbe smart, effektivt og mindre byråkratisk, sa Lockert.

Lockert konkluderte med følgende:

– Vi støtter tilnærmingen til Acer slik som foreslått som følge av 3-elmarkedspakke og vi er tilhenger av et uavhengig RME. Men ser med fordel på at uavhengighetsgraden og konsekvensene av et juridisk og funksjonelt uavhengig RME belyses mer.

Se hele innlegget til Knut Lockert her.

Kilde: Distriktsenergi

Kommentarer

kommentarer