Nyhetsartikkel

29 august 2017

Bedret halvårsresultat for E-CO Energi

E-CO Energi oppnådde et resultat etter skatt på 332 millioner kroner, som er 39 millioner kroner høyere enn i første halvår i 2016.

Driftsinntektene økte med 59 millioner kroner som følge av at høyere salgspris mer enn oppveide for lavere kraftproduksjon. E-CO Energi inngikk avtale om erverv av 90 prosent av aksjene i Hafslund etter at annen virksomhet enn produksjon av vannkraft er skilt ut. En slik overtakelse betyr at E-CO Energis produksjon øker fra 10 til ca. 13 TWh.

Høyere kraftpris og lavere driftskostnader er hovedårsak til bedret resultat for E-CO Energi i første halvår i år sammenlignet med i fjor.

Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid sier seg fornøyd med halvårsresultatet:

– Kraftproduksjonen ble lavere enn i første halvår i fjor, men høyere kraftpris mer enn oppveide for dette. Ved utløpet av første halvår i fjor indikerte terminprisene at markedet forventet en kraftpris på ca. 21 øre per kWh for første halvår 2017. Systemprisen på Nordpool ble vel 25 prosent høyere enn dette, sier Rimmereid.

– Ervervet av Hafslunds vannkraftproduksjon styrker konsernets posisjon som Norges nest største kraftprodusent, så vel forretningsmessig som strategisk og industrielt, sier Rimmereid.

Vektet områdepris for E-CO Energis produksjon ble 26,6 øre per kWh mot 21,5 øre i 2016. E-CO Energi oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 27,1 øre per kWh mot 23,8 øre i første halvår i fjor. Salgsprisen var 2 prosent høyere enn områdepris (11 prosent).

Konsernets kraftproduksjon var 5 070 GWh i første halvår 2017. I tilsvarende periode i 2016 var kraftproduksjonen 5 531 GWh.

Driftsinntektene i første halvår 2017 ble 1 369 millioner kroner (1 310 millioner kroner) som tilsvarer en økning på 5 prosent. Økningen skyldes høyere oppnådd salgspris. Lavere produksjon har trukket i motsatt retning. Prissikringskontraktene gav et mindre, negativt bidrag til driftsinntektene i årets første seks måneder.

Driftskostnadene ble 532 millioner kroner, som er 25 millioner kroner lavere enn i fjor. Det er innmatingskostnadene til sentralnettet samt eiendomsskatt som har trukket kostnadene ned. Lavere innmatingskostnad er knyttet til det variable tariffleddet (marginaltapssatsene). Lavere eiendomsskatt skyldes at lavere kraftpriser i de senere år har ført til lavere verdsettelse av kraftverkene.

Resultat etter skatt ble 332 millioner kroner, som innebærer en økning på 39 millioner kroner mot fjoråret.

Investeringene i første halvår var på 147 millioner kroner. De største investeringsprosjektene er byggingen av kraftverkene Rosten og Nedre Otta, der E-CO Energi har eierandeler på henholdsvis 44 og 27 prosent.

Effekten av oppkjøpet av Hafslunds vannkraftproduksjon vil først vil bli rapportert i selskapets årsrapport.

Nøkkeltall* – E-CO Energi (mill. kr.):

Første halvår 2017 Første halvår 2016 2016
Driftsinntekter 1 369 1 310 2 723
Driftskostnader (532) (557) (1 164)
Driftsresultat 837 753 1 559
Resultat før skatter 740 638 1 340
Resultat etter skatter 332 293 590
Egenkapital 6 223 6 204 5 891
Gjeld og egenkapital 17 029 15 654 16 373

*E-CO Energi fører regnskapet etter NGAAP.

Kommentarer

kommentarer