Nyhetsartikkel

14 august 2017

Ønsker innspill om fremtidig DSO-rolle

Hvilken rolle operatørene av distribusjonsnettet skal spille i fremtidens kraftsystem, er løftet opp på agendaen både i Norge og Europa.

Da er det viktig at næringen er proaktiv, og Energi Norge inviterer derfor til innspillsmøte for medlemmer og viktige aktører.

NVE har satt i gang et arbeid om DSO-rollen, og i lys av dette inviteres Energi Norges medlemsbedrifter, samt NVE, OED og Statnett, til møte om temaet på Næringslivets Hus i Oslo 24. august.

– Formålet med møtet er å få frem synspunkter om hva ulike aktører legger i DSO-rollen og hvilken betydning denne rollen kan og bør få i kraftsystemet i et fem til 10 års perspektiv, sier næringspolitisk rådgiver Anders Sivertsgård i Energi Norge.

Det er også viktig med innspill til hvilke initiativer og aktiviteter som bør prioriteres på området, legger han til.

Rollen må konkretiseres
En arbeidsgruppe i Energi Norge utarbeidet i 2014 rapporten «DSO-rollen: Ansvar, roller og virkemidler», som blant annet foreslo en hovedmodell hvor det utpekes eller etableres et gitt antall koordinerende DSO-er. Detaljene for hvordan en slik løsning kunne se ut ble ikke spikret.

– Siden den gang har flere aktører uttrykt behov for å konkretisere hvordan DSO-rollen kan og bør utformes i det norske kraftsystemet, gitt den tiden vi går inn i. Teknologisk utvikling, sammenslåing av kraftselskaper og krav om selskapsmessig og funksjonelt skille er drivkrefter som må tas høyde for i dette arbeidet, sier Sivertsgård.

EU foreslår at distribusjonssystemoperatørene skal få en større rolle i drift- og utvikling av nettet. I EUs «Vinterpakke» foreslås blant annet opprettelse av en ny europeisk organisasjon som skal arbeide med felles regelverk slik det er for transmisjonsystemoperatørene (TSO).

Her hjemme har Stortinget vedtatt en ny paragraf i energiloven om «Koordinerende operatør av distribusjonssystem» som åpner for at Olje- og energidepartementet (OED) kan gi forskrifter om utpeking av DSO-er og deres oppgaver og myndighet.

– Dette er et viktig tema som angår veldig mange av våre medlemmer. Vi håper derfor på bred deltakelse og en åpen meningsutveksling, avslutter Anders Sivertsgård.

Kommentarer

kommentarer