Nyhetsartikkel

28 april 2017

Godt resultat for Akershus Energi i 2016

Akershus Energi oppnådde et godt resultat for 2016, til tross for lave kraftpriser.

Resultatet fra den underliggende virksomheten har vært god og skyldes hovedsakelig god vannkraft- og varmeproduksjon, sikringssalg av kraftproduksjonen, og god kostnadskontroll.

Stor fokus på HMS
Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten. Det har i 2016 vært en mindre hendelse med begrenset personskade. Sykefraværet i 2016 var på 4,5 prosent. Konsernet har meget høyt fokus på HMS i den daglige driften, og i de ulike prosjektene der andre samarbeidspartnere og leverandører er deltagere.
Vannkraft- og varmeproduksjon og forhåndssalg av kraft
Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i 2016 på henholdsvis 2380 GWh og 157 GWh, mot 2532 GWh og 134 GWh i 2015. Gjennomsnittlig kraftpris (NO1) i markedet var i 2016 på 24,3 øre/kWh mot 17,7 øre/kWh i 2015. Konsernet oppnådde en gjennomsnittlig kraftpris i 2016 på 27,3 øre/kWh. Forhåndssalget av kraft til høyere priser enn hva markedet har gitt i 2016, gir et betydelig resultatbidrag i konsernets resultat.
Resultat fra virksomheten i 2016
Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og viser et resultat etter skatt korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter på 138 millioner kroner i 2016, mot 128 millioner kroner i 2015.
Dette gjenspeiler resultatet fra den underliggende virksomheten og anses av konsernet som godt i et år hvor kraftprisene fortsatt har vært lave.

Konsernet hadde i 2016 en EBITDA på 459 millioner kroner, korrigert for urealiserte verdiendringer og engangsposter, mot et EBITDA på 394 millioner kroner i 2015. Dette gir en EBITDA-margin på ca. 57 prosent.
Omstilling og resultatutvikling
Konsernet har i 2016 videreført en omstilling som har vært krevende. Omstillingen bidrar
imidlertid til gode resultater, og har vært helt sentral for å lykkes i å utvikle en lønnsom
virksomhet i et kraftmarkedet med lave kraftpriser.
Konsernet forventer fortsatt lave kraftpriser i perioden frem til 2020, og det er fortsatt
vesentlig usikkerhet om langsiktig nivå på kraftpriser for perioden etter 2020. Konsernet
legger til grunn at det kommer mye ny kraft inn i det nordiske markedet, basert på
investeringer med grønne sertifikater, og det er en utfordring at etterspørselen etter kraft
ikke øker tilsvarende. Dette gir press på kraftprisene på kort og lang sikt.
Akershus Energi har også i 2016 gjennomført tiltak for å redusere kostnader, effektivisere
driften og diversifisere virksomheten. Konsernet har gjennom de siste tre årene redusert de samlede årlige kostnadene fra 2017 med om lag 60 millioner kroner. Reduksjonen kommer hovedsakelig som følge av en betydelig nedbemanning gjennom tidligpensjonsordning, og dermed reduserte lønnskostnader. Det er også innført innskuddspensjonsordning som gir bedre forutsigbarhet i pensjonskostnaden.
På inntektssiden har konsernet nå tre forretningsområder, vannkraft, varme, og eiendom og infrastruktur. Oppbyggingen av eiendom og infrastruktur er et ledd i
diversifiseringsprosessen, der vi etablerer nye forretningsområder i konsernet som skal
skape inntjening uten risikoeksponering mot kraftpris.

Varmevirksomheten viser nå en god lønnsomhetsutvikling. Konsernet ønsker å finne en
partnerløsning for varmevirksomheten med en finansiell og/eller industriell medeier i
selskapet. Dette som en del av konsernets mål om økt diversifisering. Dette vil kunne utvikle selskapet og sikre en videre vekst. Det er et mål om å få på plass en partnerløsning i løpet av 2017.

Den samlede effekten av alle disse tiltakene gjør at konsernet ser gode muligheter for å
skape en god langsiktig avkastning for eier. Nivået for utbytte til eier vil fremover være
mindre eksponert mot svingninger i kraftpriser enn tidligere.
Konsernets finansielle situasjon er også meget god og gir mulighet for lønnsomme
investeringer innenfor de tre forretningsområdene.

Akershus Energi tar samfunnsansvar
Samfunnet står overfor store utfordringer knyttet til klima og miljø og Akershus Energi
bidrar på flere områder. Med produksjon av vannkraft og fjernvarme, basert på fornybare
ressurser, er Akershus Energi en viktig aktør i overgangen fra fossil til fornybar energi.
Virksomheten bidrar også med store økonomiske verdier til eieren Akershus fylkeskommune og samfunnet for øvrig. Gjennom skolebesøk til våre anlegg formidler vi kunnskap om energi, klima og miljø til flere tusen ungdomsskoleelever og elever i videregående skole. Dette bidrar til en dypere forståelse av utfordringene og til en økt bevisstgjøring blant ungdommene.

Årsrapport for 2016 er tilgjengelig på konsernets hjemmesider www.akershusenergi.no.

Kommentarer

kommentarer