Av Informasjonsavdelingen, Statnett

Finnmark er rikt på naturressurser, med et stort potensial for industri- og næringsutvikling. Samtidig er det spredt bebyggelse, store avstander mellom tettstedene og et svakere transmisjonsnett enn resten av landet – med lite ledig kapasitet til forbruksvekst.

For å utvikle et framtidsrettet kraftnett må Statnett forstå de framtidige behovene. Statnett etablerte derfor prosjektet «Næring og nett i nord» i mars 2018 for å se på samspillet mellom næringsutvikling og nettbehov på en ny måte. Her inviterte Statnett andre statlige aktører med, og Avinor, Enova, Gassco, Petoro og Statkraft har alle bistått i arbeidet med å avdekke fremtidige behov.

-Det har vært inspirerende og svært nyttig å kunne se på regionen sammen med andre statlige selskaper som hver for seg også har egne planer for, eller kompetanse og tanker om, regionen, sier Auke Lont, konsernsjef i Statnett.

-Det er en raskt økende elektrifisering av flere bransjer langs kysten, de første fiskebåtene er elektrifisert, både fõrflåter og røkterbåter til oppdrett elektrifiseres og nå forbereder både Hurtigruten og Havila seg på muligheten til å benytte landstrøm når de ligger til kai, forklarer Lont. – Og dette berører den nordligste regionen i stor grad, og er en utvikling vi ønsker å legge til rette for.

I tillegg til fisk og oppdrett har Finnmark store vind-, mineral- og petroleumsressurser som er av nasjonal interesse. Skal disse verdiene realiseres kreves det tilrettelegging av infrastruktur.

Finnmark har rike mineralforekomster, og en av verdens største kvartsittgruver ligger i Tana. Sydvaranger gruve har nylig mottatt konsesjon for gjenoppstart av virksomheten, og det forventes at gruvevirksomheten tar i bruk elektriske løsninger framfor dieselbruk i langt større grad enn tidligere.

Oljedirektoratet har økt ressursestimatene i Barentshavet, som nå utgjør 63 % av Norges samlede, uoppdagede petroleumsressurser. Oljeselskapene ønsker i økende grad elektrifisering, og den teknologiske utviklingen muliggjør dette til installasjoner lenger til havs enn tidligere.

-Får vi elektrifisering og økt kraftforbruk hos petroleumsinstallasjonene i regionen så kan disse i hovedsak forsynes med kortreist, fornybar kraft, basert på landets beste vindressurser, uttaler Lont.

-Med svært gode vindressurser i regionen kan også Finnmark tiltrekke seg ny industriell virksomhet. Produksjon av hydrogen og ammoniakk fremstår som interessant, både som råstoff og energibærer. I Berlevåg er Varanger Kraft allerede i gang med å forberede lagring av vind fra Raggovidda som hydrogen, forteller Lont.

Statkraft har også utredet mulig energiforsyning til Svalbard basert på hydrogen/ammoniakk fra Finnmark, og selskapet vurderer også andre anvendelser av hydrogen/ammoniakk rettet mot industri og transport.

Avinor er godt i gang med testing av elektriske fly, og har en ambisjon om helelektrisk luftfart i Norge innen 2040 – og kommersielle elfly allerede i 2025, der Nord-Norge er et aktuelt sted å starte. Videre utreder Statens vegvesen ny stamnetthavn i Kirkenes, Jernbanedirektoratet utreder jernbane fra Kirkenes til Finland, og med økende bruk av den nordøstlige sjørute vil industri- og næringsetableringer i øst kunne øke betydelig.

– Disse utviklingstrekkene må vi forstå, for å kunne tilby tilstrekkelig kapasitet i kraftnettet framover i tid.

Rapport Næringsutvikling i nord ligger nedenfor, der ligger også et sammendrag av Næring og nett i nord.

Statnetts veikart for nettutvikling knyttet til rapporten utdypes her.

Under vedlegg nedenfor ligger også rapporten «Et elektrisk Norge – fra fossilt til strøm» som ble publisert sist uke.