Nyhetsartikkel

06 november 2018

Revidert kraftberedskapsforskrift skjerper kravene til digital sikkerhet

Digitalisering stiller nye krav til sikkerhet og beredskap. NVE har derfor revidert beredskapsforskriften og bl.a. skjerpet inn krav innen IKT-sikkerhet og satt tydeligere krav til produksjonsanlegg.

Av Informasjonsavdelinga, NVE

Norge har i dag en god forsyningssikkerhet av energi, og beredskapsforskriften er med på å sikre dette. Gjeldende forskrift er fra 2012. Den digitale utviklingen både i energisektoren og samfunnet for øvrig medfører en endringer i energisystemets risiko- og sårbarhetsbilde. Regelverket må møte disse utfordringene, og NVE har derfor revidert forskriften. Forskriftsendringene vil tre i kraft fra 1. januar 2019.

De viktigste endringene sammenholdt med det forslaget som ble sendt på høring er:

  • 1-3 endres til at beredskapsmyndigheten må fatte vedtak for at andre virksomheter enn KBO-enheter skal underlegges deler av forskriften.
  • 3-6 endres til at beredskapsmyndigheten er det sektorvise responsmiljøet. Bestemte oppgaver kan delegeres til andre KBO-enheter, da særlig KraftCert.
  • 3-7 om samarbeid med sikkerhetsmyndigheten og § 7-12 om integrasjon mellom driftskontrollsystemer og andre informasjonssystemer utgår.
  • 6-7 endres ved at bruk av bakgrunnssjekk etter annet ledd gjøres betinget av KBO-enhetens egen risikovurdering. Det vil si at det åpnes for å bruke andre egnede sikkerhetstiltak. Det tas sikte på at forslaget om politiattest vedtas på et senere tidspunkt.
  • Bokstav a i § 6-9 endres fra at dokumentasjonen skal oppdateres minst en gang i året, til at den skal holdes oppdatert. § 6-9 bokstav f presiseres ved at revisjonens formål angis.
  • I § 6-10 bokstav b er NATO tilføyd i listen over aktuelle leverandørland. Det er stilt krav om at nettselskapene må utarbeide en vurdering av landrisiko før utenlandsk leverandør får tilgang til brytefunksjonaliteten.

Forslag til ny forskrift ble sendt på høring med høringsfrist 20. mars. Vi fikk mange gode innspill i høringen og flere av disse er tatt til følge. Se mer om høringsrunden og innspillene her.Det blir informasjonsseminar for kraftforsyningen om de nye bestemmelsene den 28. november.NVE tar sikte på å lage veileder til de nye bestemmelsene så snart som mulig.

Last ned NVE Rapport 92/2018- Oppsummeringsdokument: endringer i beredskapsforskriften – krav til IKT-sikkerhet m.m. : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer