Nyhetsartikkel

01 november 2018

EU påvirker støtteordninger for fornybar energi

NVE har deltatt i forskningsprosjektet REMIX. Resultater fra prosjektet viser at EU på ulik måte og i varierende grad, har påvirket støtteordninger for fornybar kraftproduksjon.

EU har høye ambisjoner om å redusere andelen fossilfyrt kraft. De politiske debattene om støtteordninger som skal stimulere til mer fornybar kraftproduksjon har vært harde både i hvert enkelt land og på EU-nivå.

I perioden 2015 – 2018 har REMIX-prosjektet kartlagt hvorfor uvalgte land har forskjellige støttesystemer, hvordan utviklingen i enkeltlandene er påvirket av EU, og samspillet mellom EU-politikk og nasjonal politikk over tid. Målet med prosjektet er å gi en bedre forståelse av hvordan europeisk fornybarpolitikk vil utvikle seg de kommende årene. NVE har vært brukerpartner i REMIX-prosjektet, som er finansiert av Forskningsrådet.

Prosjektet har sett på fem EU-land, i tillegg til EØS-landet Norge. Funnene i prosjektet vil være nyttige når myndigheter skal utforme politikk og energiselskaper skal ta investeringsbeslutninger. For NVE har prosjektet gitt verdifull innsikt i politiske prosesser og hvordan utviklingen av støtteordninger har kommet til i EU og noen utvalgte europeiske land.

Noen hovedfunn fra prosjektet

Sverige og Norge
Da Sverige innførte sitt sertifikatssystem i 2003, var dette en idé som var inspirert av diskusjoner i EU. Det ga en mulighet til å finansiere fornybar energi uten å måtte gi støtte over statsbudsjettet Mens grønne sertifikater har blitt faset ut andre steder i Europa, og man relativt nylig innført auksjonsordninger, har Sverige forlenget sin ordning. I Norge skal denne fases ut i 2021.

Storbritannia
Storbritannia valgte å innføre en auksjonsordning i 2013, i hovedsak for å kunne støtte kjernekraft på lik linje med fornybar kraft. EU var ikke spesielt viktig i denne prosessen. Det er derfor usannsynlig at Brexit i seg selv vil føre til endringer i støttepolitikken.

Tyskland
Tyskland har hatt et feed-in-tariff system som betyr at fornybarprodusentene mottar en fast pris per enhet for sin kraftproduksjon. Dette systemet ble en stor suksess, og dermed svært kostbart, noe som førte til at flertallet av politikerne så et behov for å endre støtteordningen i 2015. EU utøvde et sterkt press i «skyggene».

Polen
I Polen har EU vært avgjørende for å presse fram sterkere støtteordninger. Polske myndigheter har forsøkt å holde seg innenfor EUs regelverk, men har gjort det på en måte som verner om arbeidsplasser i de store kullkraftverkene.

Frankrike
Frankrike har lansert en mer ambisiøs fornybarpolitikk i et forsøk på å «ta igjen» andre europeiske land som har hatt en raskere fornybarutvikling. Endringene i statsstøttereglene, som påla mer konkurranse enn hva Frankrike hadde, presset fram en sterkere markedsorientering.

Kommentarer

kommentarer