Nyhetsartikkel

03 oktober 2018

Bransjen trenger fellles digitaliseringsløft

Næringslivets initiativ DigitalNorway ønsker å samle bransjen om et felles digitaliseringsløft. Mangel på standardiserte løsninger for håndtering og utveksling av en stadig økende mengde data i kraftsystemet, er en betydelig utfordring. NVE mener det er positivt hvis bransjen tar grep for å etablere et felles digitalt fundament.

Den regjeringsoppnevnte Digital21-gruppen la nylig frem sin rapport om digitalisering i Norge. Rapporten trekker frem DigitalNorways initiativ i kraftbransjen som et eksempel til etterfølgelse, og konkluderer med at det er viktig at nasjonale myndigheter støtter opp om og forsterker slike initiativ.

Felles informasjonsmodell er første steg mot et fulldigitalisert kraftsystem
Teknologiutvikling innen digitalisering har gått raskt de siste årene, og kan føre til grunnleggende endringer i drift og styring av kraftsystemet. Flere nettselskap er godt i gang med implementering av nye digitale løsninger. Valg av tekniske løsninger i dag vil ha ringvirkninger fremover, og NVE mener det er viktig at bransjen søker å enes om en felles informasjonsmodell.

– For å fullt ut gjøre nytte av mulighetene som nye digitale løsninger gir, må data struktureres slik at den kan utveksles mellom systemer og selskaper uten tunge manuelle prosesser. Dette krever en felles informasjonsmodell. For NVE kan det være aktuelt å stille krav om dette, men det beste er om bransjen selv finner frem til en slik fellesløsning, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør i NVE.

Nye digitaliseringsprosjekter i bransjen gir mulighet for å tenke helhetlig sikkerhet allerede fra starten av

NVE har sett at det er stor variasjon i sikkerhetskompetansen i bransjen. Det å delta i felles digitaliseringsprosjekter der også sikkerhet er et viktig element, gir en fin mulighet til å lære og til å styrke egen virksomhets sikkerhet. I revidert beredskapsforskrift, som er planlagt å tre i kraft i 2019, legger NVE til grunn at digitale systemer må ha en grunnsikring. NVE har her sett til NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Nye digitaliseringsprosjekter i bransjen gir mulighet for å tenke helhetlig sikkerhet allerede fra starten av, noe som er spesielt viktig i automatiserte prosesser og ved bruk av kunstig intelligens.

Fra .pdf til et enkelt klikk
Overføring av data mellom systemer og selskap er i dag i stor grad preget av manuelle prosesser. Selv om informasjonen er digitalisert hos selskap A går informasjonen ofte veien via en .pdf eller manuelle inntastinger for overføring til selskap B. I tillegg til å være en tidkrevende og kjedsommelig prosess svekker det samtidig datakvaliteten ved å introdusere mulige feil i inntastingen. Manuell inntasting brukes fremdeles i flere av systemene i bransjen, og har et stort digitaliseringspotensiale. Ved bruk av felles bransjestandarder for lagring og overføring av data vil alle involverte selskap kunne spare mye tid på kvalitetssikring og å finne frem til ønskede data.

– I NVE lages det mange analyser basert på innsamlede data fra nettselskap, for eksempel informasjon om nettkomponenter. Det kan være svært tidkrevende å finne frem til nødvendig informasjon når man må lete gjennom flere ulike systemer og filer. Et godt eksempel er arbeidet med kraftsystemutredningene (KSU), hvor det brukes store mengder med tid på kvalitetssikring og å samle dataene på samme format. Her tror vi det er store muligheter for forbedring og forenkling for alle partene i prosessen, og vi ønsker at KSU-prosessen skal gå i en mer digital retning. Her vil en felles informasjonsmodell være en hjørnestein, understreker Skrivarhaug.

Kommentarer

kommentarer