Nyhetsartikkel

01 oktober 2018

Etablering av små kraftverk kan gi forstyrrelser for reindrift

Bygging og drift av små vannkraftverk kan medføre at reinsdyr benytter nærliggende areal på en annen måte enn tidligere.

NVE har finansiert forskningsprosjektet Vann-Rein ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo som har resultert i rapporten «Utbygging av småkraft og oppgradering av større anlegg i et reinbeiteområde – utfordringer og muligheter». I den kommer det fram at både i byggefasen, og senere i driftsfasen, av kraftanlegg kan det oppstå forstyrrelser for reinsdyr. Størst er påvirkningen i anleggsperioden, mens det senere er økt bruk av områder som tidligere var uforstyrret som kan være negativt.

– Rapporten viser at reinsdyr kan bli påvirket i både anleggsfase og driftsfase, men at i mange tilfeller kan avbøtende tiltak knyttet til gjennomføring av anleggsdrift og vilkår om utforming av anlegg, i stor grad redusere konfliktnivået knyttet til en utbygging, sier direktør i konsesjonsavdelingen i NVE, Rune Flatby.

Undersøkelsen er basert på innsamlede GPS-data fra et 20-talls reinsdyr i Ildgruben reinbeitedistrikt i Nordland, og intervjuer med berørte reindriftsutøvere. Dataene er benyttet til å vurdere om reinsdyr endrer sitt bruksmønster av areal som ligger nært, eller relativt nært, småkraftverk som nylig er bygget, eller større anlegg som har hatt byggeaktivitet knyttet til rehabilitering.

Funnene i rapporten viser at et småkraftverk med inntak og kraftstasjon i seg selv ikke påvirker reinsdyra i særlig grad, men tilhørende veier og eventuelt økt aktivitet som direkte eller indirekte følge av kraftutbyggingen kan forstyrre reinsdyr slik at de unnviker områder nær kraftanlegg. Veier kan i tillegg danne en ny transportåre for reinsdyr som da trekker ned dalsider og utsettes for økt risiko for påkjørsler.

– Vi ser at dersom det utvises aktsomhet ved vurdering av veier som skal inngå som del av en kraftverksutbygging i viktige reindriftsområder vil det i mange tilfelle være mulig å finne løsninger som ivaretar reindriftsutøvernes interesser på en god måte, sier Flatby.

Les hele rapporten

Kommentarer

kommentarer