Nyhetsartikkel

04 september 2018

Akershus Energi fikk et overskudd på 90 millioner i første halvår 2018

Konsernresultat for Akershus Energi etter skatt 1. halvår 2018 var 90 millioner kroner, mot 72 millioner (korrigert for vesentlig engangseffekt TS-andel OS-IX på 19 millioner kroner) for samme periode 2017.

Konsernet hadde 1. halvår 2018 en negativ kontantstrøm fra drift på 66 millioner kroner etter betalte skatter på 210 millioner kroner samt innbetalt sikkerhetsstillelse på futurekontrakter på 86 millioner kroner. Den svakere kontantstrømmen, sammenlignet med første halvår 2017, skyldes hovedsakelig vesentlige høyere innbetalte skatter i vannkraftvirksomheten og kontantbaserte sikkerhetstillelser knyttet til sikringssalg i vann
kraftporteføljen, skriver styret i Halvårsrapport 2018 – Akershus Energi Konsern.

Det er 1. halvår 2018 investert til sammen 36 millioner kroner i anlegg og driftsmidler (19 millioner kroner på kraftverksprosjekter og 17 millioner kroner på fjernvarmeinvesteringer).

Konsernet har solgt en industrieiendom med en gevinst på 17 millioner kroner. Salget er en del av
forvaltningen av en samlet portefølje for datasenter og eiendom.

Konsernet har høyere driftskostnader 1. halvår 2018 enn for 1. halvår 2017. Dette skyldes hovedsakelig forskyvning av driftsprosjekter på varme og vannkraft, samt noe høyere innleie av eksterne. Konsernet forventer allikevel å holde samlet driftskostnadsnivå for hele 2018 på nivå med 2017.

Det har 1. halvår 2018 ikke vært personskader med fravær. Sykefraværet første halvår 2018 var 6,5 % (2,0 % første halvår 2017).

Produksjonsvolumet for vannkraftvirksomheten i 1. halvår 2018 var 1 150 GWh, 20 GWh høyere enn samme periode 2017.

Salgsvolumet for varmevirksomheten i 1. halvår 2018 var 114 GWh, 22 GWh høyere enn samme periode i 2017.

Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) 1. halvår 2018 var 370 NOK/MWh. Det er 102 NOK/MWh høyere enn samme periode 2017.

Konsernet oppnådde en EBITDA margin på ca. 60% for 1. halvår 2018, mot en EBITDA margin på ca. 61% for samme periode i 2017.

Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er i hovedsak lokalisert i Akershus fylke, med morselskapets hovedkontor på Rånåsfoss i Sørum kommune.

I 2018 har konsernets virksomhet bestått av produksjon og omsetning av elektrisk energi basert på
vannkraft, samt produksjon og levering av fjernvarme og fjernkjøling. I tillegg har konsernet en portefølje hovedsakelig bestående av eierandeler i datasenter og industrieiendom.

Vannkraftvirksomheten drives gjennom datterselskapene Akershus Energi Vannkraft AS (100 %),
Glomma Kraftproduksjon AS (100 %), Halden Kraftproduksjon AS (100 %), Skien Kraftproduksjon AS (100 %), Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS (100 %) og Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS (100 %). I tillegg har konsernet en eierandel på 25 % i selskapet NGK Utbygging AS som utvikler og bygger ut småkraftverk.
Konsernets fjernvarmevirksomhet drives gjennom datterselskapet Akershus Energi Varme AS (66,67 %).

Datterselskapet Akershus Energi Infrastruktur AS (100 %) skal forestå virksomheten knyttet til forretningsområdet med hovedsatsning mot eiendom og grønn infrastruktur. Dette forretningsområdet
er et sentralt tiltak for å diversifisere konsernets virksomhet, og få inntekter fra andre
forretningsområder som ikke har risikoeksponering mot kraftpriser.

Selskaper hvor konsernet har kontroll innarbeides i konsernregnskapet som datterselskap. Selskaper
med en eierandel mellom 20 % og 50 % tas i utgangspunktet inn i konsernregnskapet som tilknyttede
selskap etter egenkapitalmetoden. Eierandeler under 20 % føres til virkelig verdi over resultatet.
Eierandeler i deleide verk innenfor vannkraftproduksjon er regnskapsført som felleskontrollert
driftsordning hvor konsernets andel av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader er medtatt i
konsernregnskapet.

Kommentarer

kommentarer