Nyhetsartikkel

06 juli 2018

Storheia-samene: Krevde 120 millioner – får 12,6 millioner

Sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt får 12,6 millioner kroner i erstatning for tapet av Storheia som reinbeite til vindkraftutbyggingen.
Da rettssaken om hva sørsamene skulle få i erstatning ble avsluttet i mai, la Sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt/Fovsen Njaarke fram et krav på 120 millioner kroner, skriver Adresseavisen.

Dette skulle dekke ulike tap samene påføres ved at de mister Storheia til vindkraftanlegget i de 25 årene konsesjonsperioden varer.

Nå foreligger avgjørelsen i Inntrøndelag tingrett om hva Fosen Vind og Statnett skal yte i erstatning.

Rammet i anleggs-og driftsperiode
For selve anleggsperioden får Sørgruppen 3,7 millioner kroner. Dette beløpet omfatter blant annet elektronisk merking av dyr, strømforsyning, avbøtende tiltak for å redusere ulemper knyttet til redusert beitefleksibilitet og diverse merarbeid og ulemper.

For driftstiden på 25 år mener retten at Sørgruppen skal ha 8,9 millioner kroner. Dette beløpet omfatter tapte salgsinntekter på grunn av redusert beitepotensial, fôring i kriseår og redusert beitepotensial og merarbeid som kraftledningen medfører.

Flere reindriftsgrupper
I samme rettssak ble det også behandlet hvor mye Nordgruppen i Fosen reinbeitedistrikt, samt Østre og Vestre Namdal reinbeitedistrikt skulle få i erstatning.

Det er ikke bare på Storheia vinkraftindustrien rammer samene, men også i Roan og på Kvenndalsfjellet på Fosen, og på Sørmarkfjellet i Flatanger. Erstatning til reindriften er også vurdert på grunn av kraftledningene som Statnett anlegger mellom Namsos og Trondheimsfjorden.

Nordgruppen på Fosen får noe mer i erstatning enn Sørgruppen – totalt 13, 2 millioner kroner.

Østre og Vestre Namdal reinbeitedistrikt får til sammen i overkant av 1 millioner kroner.

Får betydelig mindreenn grunneierne
Reindriftsutøverne er ikke grunneiere, men rettighetshavere på grunn av den mangeårige næringsvirksomheten i områdene som vindkraftindustrien legger beslag på.

Da saken var opp i tinghuset i Trondheim i vår, kom det fram at grunneierne på Storheia har fått 24 millioner kroner i engangserstatning, pluss to prosent av de årlige strøminntektene fra anlegget. Over 25 år utgjør dette rundt 140 millioner kroner.

Storheia blir det største av Fosen Vinds seks vinkraftanlegg med 80 vindturbiner.

Fornøyd og misfornøyd
Advokat Andreas Brønner, som representerer Sørgruppen, sier til Adresseavisen at de er fornøyd med å ha fått medhold i at reinen vil holde en avstand på rundt én kilometer rundt vindkraftanlegget.

– Vi er ikke så fornøyd med at retten ikke trekker de økonomiske konsekvensene av det. Vi mener å ha bevist at ikke bare planområdet, men hele Storheia ikke kan brukes som reinbeite. Men dette har retten ikke engang drøftet.

– Når Storheia ikke kan brukes, har Sørgruppen bare to beiteområder igjen og må derfor starte med foring av en stor del av reinflokken. Det er der kostnadene ligger, men heller ikke det har retten tatt stilling til, sier Brønner.

En eventuell anke av erstatningsutmålingen er ennå ikke bestemt.

Kommentarer

kommentarer