– Utbyggingene vil gi tilgang på mer fornybar kraftproduksjon og bidra til verdiskaping i regionen. Samtidig er det tatt grep for å avbøte konsekvensene for reindrift, miljø og andre allmenne interesser , sier olje- og energiminister Terje Søviknes.  

Kraftverkene vil til sammen produsere 145 gigawattimer (GWh) i året, som tilsvarer det årlige strømforbruket til 7 250 husstander.

Virkninger for reindrift, landskap og biologisk mangfold har stått sentralt under konsesjonsbehandlingen. Hensynet til reindriften skal ivaretas med tilpasninger og begrensninger ved utbyggingen.

Krutåga kraftverk bygges med inntak i Krutvatnet, som reguleres med 0,5 meter. Det er fastsatt pålegg om minstevannføring både for utbygging av Krutåga og for Mølnhusbekken.

Det er samtidig gitt avslag på søknaden om Bjørkåselva kraftverk. Det er lagt avgjørende vekt på ulempene kraftverket ville ha for vassdragstilknyttet biologisk mangfold.

Krutåga Kraft AS har fått tillatelse til bygging av en om lag 20 km lang 132 kV ledning fra Krutåga til Varntresk transformatorstasjon for å knytte kraftverkene til nettet. Samtidig har Statnett fått tillatelse til bygging av ny transformatorstasjon i Varntresk.