Nyhetsartikkel

26 mai 2018

Automatiske strømmålerne er ufarlige

Hafslund Nett har fått informasjon om at det deles ut flygeblader flere steder i Østfold med oppfordring om å nekte å få installert de nye automatiske strømmålerne. I flygebladene fremsettes en rekke uriktige påstander vi vil tilbakevise.

Av Morten Schau
Kommunikasjonssjef i Hafslund Nett

Innen kommende årsskifte skal alle landets 2,9 millioner strømmålere byttes ut med smarte målere som sender inn nøyaktig strømforbruk til nettselskapet.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har bestemt at det skal innføres smarte strømmålere. Dette er et ledd i moderniseringen og digitaliseringen av strømnettet. Du slipper å lese av måleren og får en presis faktura. Målerne skal blant annet kunne melde om strømbrudd, spenningskvalitet og jordfeil hos den enkelte kunde, slik at feil kan rettes raskere. Målerne åpner også for smartere og mer økonomisk energibruk i hjemmet.

De nye målerne påvirker ikke selve strømprisen, men det blir mulig å betale det strømmen koster akkurat den timen du bruker den. Målerne betales over nettleien med noen hundrelapper ekstra i året. På sikt vil målerne bidra til lavere nettleie, ved at nettselskapene får bedre oversikt over bruken av strømnettet og kan redusere kostbare investeringer.

I flygebladene påstås det at målerne kan brukes til overvåkning. Dette er ikke riktig. For å kunne identifisere hvilke elektriske forbrukskilder eller utstyr som er i bruk i hjemmene kreves at målerne er utstyrt med en bestemt teknologi, såkalt NILM-teknologi (NoneIntrusive Load Monitoring). Norske målere er ikke utstyrt med denne teknologien. Nettselskapet og kraftleverandøren får tilgang til timesforbruk for å fakturere kundene, og dette vil ikke gi informasjon til å kunne fastslå hvilket utstyr som er i bruk. Som nettselskap har vi ingen interesse i hva slags elektrisk utstyr som er i bruk hos kundene.

Vår løsning er basert på kombinasjon av kommunikasjon i et Radio Mesh nettverk, som opererer på 868,0–875,6 MHz, i tråd med kravene i Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) og mobilnettverket. All trafikk i nettverket er ende-til-ende kryptert, og systemet opererer med unike nøkler i kommunikasjonen mellom Innsamlingssystemet og den enkelte måler. Dermed kan andre vanskelig tappe denne informasjonen. Den eneste informasjonen som i dag er tilgjengelig elektronisk er forbruksdata som leveres ukryptert på et proprietært Aidon-format via HAN-grensesnittet. Dette er en kontakt på måleren som kunden selv kan benytte om de ønsker det.

Det vises også til helsefare. Hafslund Nett har ikke spisskompetanse på stråling og helsefare. Vi forholder oss derfor til landets fremste kompetanseorganer, Statens strålevern og Folkehelseinstituttet. De har hele tiden sagt at stråling fra automatiske strømmålere ikke medfører noen helserisiko.

For å kartlegge sendemønster og eksponering for elektromagnetiske felt har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomført målinger av de tre ulike automatiske målerne som finnes på det norske markedet: Aidon, Nuri og Kamstrup.

Målingene er gjort på et begrenset antall målere som er installert i privathus. De har målt eksponeringen for elektromagnetiske felt og sendeaktivitet i løpet av 24 timer. Antall sendinger varierer mellom type utstyr og befolkningstettheten der utstyret er plassert. Den totale sendetiden i løpet av 24 timer er likevel veldig kort, da hver av sendingene typisk bare varer 1/50 sekund. Alle målerne holder seg godt innenfor regelverket for tidsbruk. Eksponeringen for elektromagnetisk felt er, som forventet, svært lav og langt under gjeldende grenseverdier.

Morten Schau

Kommunikasjonssjef i Hafslund Nett

Kommentarer

kommentarer